Även­tyrs­slot­tet un­der kri­get

Me­dan län­der smu­la­des sön­der un­der andra världs­kri­get blev Neusch­wan­s­te­in Na­zi­tysklands kul­tu­rel­la mitt­punkt.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Neuschwanstein -

Man trod­de att slu­tet på andra världs­kri­get 1945 skul­le bli slu­tet på Neusch­wan­s­te­in. Slot­tet var fyllt till bräd­den av stu­len konst och na­ziplund­ring­ar. Det re­pre­sen­te­ra­de så myc­ket mer än ba­ra ett göm­stäl­le för stul­na va­ror - det var det ban­kan­de hjär­tat till den na­zis­tis­ka spe­ci­al­styr­kan Ein­satz­stab Reichs­lei­ter Ro­sen­berg (ERR).

ERR var an­sva­rigt för att spå­ra upp och kon­fis­ke­ra vär­de­ful­la böc­ker, konst­verk och kul­tu­rel­la fö­re­mål från män­ni­skor av ju­disk här­komst. Det slut­gil­ti­ga må­let var att ska­pa Hit­lers dröm om ett Fü­h­rer­mu­se­um i Linz, Ös­ter­ri­ke, med na­zi­konst som an­skaf­fats ge­nom kon­fis­ke­ring, stöld och ac­kvi­si­tion. För att mot­ar­be­ta ERR upp­rät­ta­de de al­li­e­ra­de pro­gram­met Mo­nu­ments, Fi­ne Arts, and Ar­chi­ves. De som ar­be­ta­de un­der det­ta banér blev kän­da som mu­sei­sol­da­ter. Från 1943 fick de 400 mu­sei­sol­da­ter­na i upp­gift att skydda kul­tu­rell egen­dom och re­pa­re­ra vik­ti­ga konst­fö­re­mål som ha­de plund­rats av na­zis­ter­na.

Neusch­wan­s­te­in låg långt från Ber­lin och andra stör­re stä­der som skul­le kun­na bom­bas och vi­sa­de sig att va­ra det perfekta stäl­let att för­va­ra tjuv­gods på. Då kri­get var så gott som för­lo­rat för na­zis­ter­na såg de ut­sik­ten att mis­ta de plund­ra­de va­ror­na till de al­li­e­ra­de styr­kor­na som out­härd­lig. Istäl­let för att lå­ta det hamna i fi­en­dens hän­der fick en Ss-grupp­fü­h­rer or­der om att spränga slot­tet i luf­ten i april 1945. Ss-ge­ne­ra­len mås­te ha satt ett hög­re pris på kul­tur än si­na över­ord­na­de – han val­de i stäl­let att över­ge slot­tet och in­ne­hål­let till de al­li­e­ra­de mu­sei­sol­da­ter­na.

Det är för väl att pla­ner­na på att spränga Neusch­wan­s­te­in ald­rig blev av. Sam­ti­digt som det är en kul­tu­rell sym­bol för Bay­ern in­ne­höll det ett av de störs­ta lag­ren av plund­rat gods med över 6 000 fö­re­mål in­ne i slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.