Det fal­lan­de tor­net

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Markuskyrkan -

Ita­li­ens­ka kyr­kor har of­ta klock­torn som står vid si­dan av hu­vud­bygg­na­den. Klock­tor­net i Mar­ku­s­kyr­kan bygg­des på 800-ta­let och är 50 meter högt. Tor­net har bli­vit en ikon i den grad att det in­te ba­ra pry­der en rad vy­kort, kyl­skåps­mag­ne­ter och t-shirts, ut­an fle­ra ko­pi­or finns dess­utom runt om­kring i värl­den. De an­vänds i re­gel som klock­torn.

Men själ­va klock­tor­net i Mar­ku­s­kyr­kan är fak­tiskt ett slags ko­pia. Ti­digt på mor­go­nen den 14 ju­li 1902 fick väg­gen en spric­ka som väx­te sig allt stör­re. Kloc­kan 09.45 kol­lap­sa­de tor­net full­stän­digt. Det blev åter­upp­byggt på en star­ka­re grund­mur och öpp­na­de den 25 april 1912. Re­kon­struk­tio­nen kos­ta­de 2,2 mil­jo­ner li­re vil­ket mot­sva­rar om­kring 950 000 kro­nor i dag. Det var en enorm sum­ma på den tiden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.