5 fak­ta: Abu Sim­bel

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Templen I Abu Simbel -

1

Sto­ra gu­dar

Ra-ho­rakhty var en kom­bi­na­tion av so­lens och him­lens gud, Osi­ris var döds­ri­kets gud och Amun var le­dar­gu­den och mo­narkins be­skyd­da­re.

2

Ljus och mör­ker

Temp­let är pla­ce­rat så att lju­set ski­ner på Ra-ho­rakhty, Amun och Ram­ses två gånger per år. Osi­ris be­fin­ner sig i stän­digt mör­ker ef­tersom han är döds­ri­kets gud.

3 Vad be­ty­der nam­net?

Man tror att Abu Sim­bel upp­kal­la­des ef­ter en egyp­tisk poj­ke som vi­sa­de plat­sen för den schwei­zis­ke upp­täc­ka­ren Jo­hann Lud­wig Burck­hardt 1813.

4 Fy­ra år till

Ef­tersom Burck­hardt in­te lyc­ka­des grä­va ut temp­let 1813 tog Gio­van­ni Bel­zo­ni över upp­gif­ten. Det gjor­de han 1817.

5 Jäm­ställ­da

Sta­ty­er­na av Ram­ses och Ne­fer­ta­ri ut­an­för det lil­la temp­let är li­ka höga vil­ket är ovan­ligt i egyp­tisk kul­tur. Det var dess­utom det andra temp­let som tilläg­na­des fa­ra­ons hust­ru.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.