HITLERS KRIG

Hitlers krig (Sweden) - - Sidan 1 -

Hitlers krig skild­rar ett av histo­ri­ens störs­ta mons­ter, hans liv och de brott han be­gick, med en när­ma­re ge­nom­gång av Fü­h­rerns ti­di­ga år, hans an­märk­nings­vär­da väg till mak­ten och hans för­sök att er­öv­ra Eu­ro­pa. Läs om ögon­blic­ken som de­fi­ni­e­ra­de Hitlers liv, bå­de hans förs­ta tid i na­zist­par­ti­et, den hän­syns­lö­sa ”Långa kni­var­nas natt” och hans sis­ta tim­mar i bun­kern. För­djup­nings­ar­tik­lar ger in­sikt i någ­ra av de vik­ti­gas­te stri­der­na och mi­litär­ma­növ­rar­na un­der and­ra världs­kri­get – från de ti­di­ga fram­gång­ar­na i Hitlers blixt­krigs­tra­te­gi och hans pla­ner på att in­va­de­ra Storbritannien, till det ödes­dig­ra be­slu­tet att ge sig på Stal­ins mäk­ti­ga sov­je­tis­ka väl­de och Tred­je ri­kets sis­ta da­gar i Ber­lin. Vi ut­fors­kar ock­så Hitlers le­dar­stil och

dess in­ver­kan på kri­get, lik­som de stra­te­gis­ka miss­tag som i slutän­dan skul­le le­da till hans un­der­gång och Na­zi­tysklands fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.