HITLERS AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Hitlers krig (Sweden) - - Innehåll -

Ut­fors­ka nyc­kel­hän­del­ser­na i Hitlers liv.

Upp­täck nyc­kel­hän­del­ser­na som for­ma­de Hitlers liv, från den förs­ta ti­den i na­zist­par­ti­et till de sis­ta da­gar­na i en bunker.

När Alo­is och Kla­ra Hit­ler fick sitt tred­je barn i en li­ten stad i Ös­ter­ri­ke-Ung­ern den 20 april 1889, viss­te ing­en att bar­net – som het­te Adolf – skul­le kom­ma att bli histo­ri­ens mest ökän­da skurk. Som barn var han upp­ro­risk och vil­je­stark, och dröm­de om att bli konst­när. Han ham­na­de dock på kol­li­sions­kurs med sin far och miss­lyc­ka­des i sko­lan. Som många and­ra i hans ge­ne­ra­tion ham­na­de han i skytte­gra­var­na på väst­fron­ten och var or­don­nans i den tys­ka ar­mén. Även om Hit­ler överlevde förs­ta världskrigets massdöd, skul­le hans er­fa­ren­het av krigshandlingar – och kanske än­nu vik­ti­ga­re, av kapitulation – gö­ra ett bestående intryck. Fü­h­rerns uppgång och fall är väl do­ku­men­te­ra­de och har stu­de­rats av ota­li­ga histo­ri­ker se­dan hans död 1945. Men Hitlers väg till mak­ten – från re­vo­lu­tio­när till po­li­ti­ker till dik­ta­tor – var in­te för­ut­be­stämd. Ha­de någ­ra av de vik­ti­gas­te hän­del­ser­na i Hitlers liv ut­spe­lat sig på ett li­te an­norlun­da sätt, kun­de Tysklands, Eu­ro­pas och he­la värl­dens histo­ria ha sett an­norlun­da ut.

Vis­sa hän­del­ser be­rod­de på ren tur. Tänk om en ku­la ha­de träf­fat en aning till väns­ter un­der öl­käl­larkup­pen? Tänk om en övers­te in­te ha­de spar­kat till en port­följ i ju­li 1944? Det fanns till­fäl­len då Hitlers öde avg jor­des av and­ras hand­ling­ar, från Ne­vil­le Cham­ber­lains vil­ja att blid­ka Tyskland och und­vi­ka krig till Rommels olyd­nad och re­trätt från El Ala­me­in. Det finns ock­så av­gö­ran­de ögon­blick då Hitlers per­ver­sa ide­o­lo­gi bröt fram, från det förs­ta mö­tet med den spi­ran­de na­zis­tis­ka rö­rel­sen till de di­rek­tiv som skic­ka­de mil­jo­ner till för­in­tel­se­läg­ren. Upp­täck tio mil­stol­par som de­fi­ni­e­ra­de Hitlers liv – ut­an dem kun­de histo­ri­en ha sett väl­digt an­norlun­da ut.

”HITLERS POPULARITET VÄX­TE ENORMT UN­DER DE­PRES­SIO­NEN SOM FÖLJ­DE EF­TER BÖRSKRA­SCHEN 1929.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.