HIT­LER I KRIG

1–27 SEP­TEM­BER 1939

Hitlers krig (Sweden) - - Innehåll -

Hitlers le­dar­stil och dess in­fly­tan­de på and­ra världs­kri­get.

1 sep­tem­ber 1939 in­va­de­ra­de Na­zi­tyskland Po­len och ba­ra två da­gar se­na­re för­kla­ra­de bå­de Storbritannien och Frank­ri­ke krig mot Tyskland. And­ra världs­kri­get ha­de bör­jat.

Fält­tå­get i Po­len var ut­for­mat av ge­ne­ral Franz Hal­der, som var chef för ge­ne­ral­sta­ben, men det var i slutän­dan Hit­ler som gav or­der om in­va­sio­nen. Tyskland tilläm­pa­de ”blixt­krigs­tak­tik”, där de an­grep Po­lens front­lin­jer med strids­vag­nar och flyg­plan in­nan trup­per­na för­flyt­ta­des ge­nom de luc­kor som ska­pa­des. Till­vä­ga­gångs­sät­tet var enormt fram­gångs­rikt, men det var in­te Hitlers egen idé. 27 sep­tem­ber 1939 ka­pi­tu­le­ra­de Po­len, om än med en sov­je­tisk in­va­sion från öst som de­la­de lan­det.

Effekterna av det­ta fält­tåg blev känn­ba­ra över he­la värl­den och blev start­skot­tet för and­ra världs­kri­get. Hit­ler an­vän­de se­na­re sam­ma tak­tik i and­ra län­der, där­ibland Frank­ri­ke 1940.

Ex­per­tens åsikt kt

”Om Tyskland nu skul­le­kul­kul­lel star­ta ett kri­krig, rig, ri var ssep­tem­ber 1939399 för­mod­li­för­för­mod­li­genn dden n bäs­taäs­ta ti­den att gåå till at­ta­at­tack,”ac­ack,”aack sä­ge­sä­ger ger g ge e Me­gar­gee. ”De al­li­e­ra­dell­l­li­el­li­e­ra­de­de bör­ja­de rja­de ja­de jad b bli star­ka­re, så Tyskland­klaklandand ar­be­ta­dee mmot kloc­kan vid den tid­ti­den och jag g tror att Hit­ler till och med sa det. MeMen,een, själv­klart räk­na­de han med at­tt Stor­bri­tan­nStor­bri­tan­ni­entattann­tan­ni­enn och Frank­ri­ke in­te skul­le läg­gaägääg­ga sig i. HaHan a an tänk­te att de skul­le strun­tau­nun­ta i Po­len. . Han un­derskat­ta­de dem på de­neen punk­ten­punk­ten.” n n.”

Do­men: Suc­cé ”He­la idén att star­ta kri­get var ett stra­te­giskt då­ligt be­slut, men om Hit­ler än­då skul­le gå till krig var det­ta för­mod­li­gen det op­ti­ma­la re­sul­ta­tet.” Ge­ne­ral Franz Hal­der (väns­ter) med ge­ne­ral von Brauchitsch. Hit­ler tittt­le­ra tit­tar på...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.