HIT­LER MOT STALIN: OPE­RA­TION BARBAROSSA

Hitlers krig (Sweden) - - Innehåll -

Hit­ler mö­ter en vär­dig mot­stån­da­re på öst­fron­ten.

Det fanns ing­en ”blixt­krigs­dokt­rin” i den tys­ka ar­mén, fastän många vill tro det – fram­gång­ar­na mel­lan 1939 och 1940 bygg­de på en dokt­rin om mo­bil krig­fö­ring som ut­veck­la­des ef­ter förs­ta världs­kri­get, i kom­bi­na­tion med en stark pro­fes­sio­nell of­fi­cerskår och över­läg­sen­het i luft­rum­met.

I de­cem­ber 1940 ha­de Hit­ler dock bli­vit för­förd av egen propaganda. Han var över­ty­gad om att Sov­je­tu­ni­o­nen skul­le smu­las sön­der i ett en­da slag, och skis­se­ra­de Fü­h­rer­di­rek­tiv nr. 21, som var ett ut­kast till det som skul­le bli Ope­ra­tion Barbarossa . Nam­net kom från den ro­mers­ke kej­sa­re som led­de det tred­je kors­tå­get. 134 fullt ut­rus­ta­de di­vi­sio­ner un­der fält­mar­skalk Walt­her von Brau­schitschs be­fäl för­be­hölls den nya fron­ten, som spred sig över kon­ti­nen­ten från Me­mel i norr till Odes­sa i sö­der.

Ic­ke-ag­gres­sions­pak­ten mel­lan Tyskland och Sovjet, som ha­de de­lat upp Ös­teu­ro­pa åt de två de­spo­ter­na, revs upp och en se­ger­viss Hit­ler för­ut­spåd­de att in­va­sio­nen ba­ra skul­le ta tio vec­kor. Det tak­tis­ka inledande an­grep­pet skul­le be­käm­pas av Ost­he­er på tre fron­ter av ar­mégrup­per­na Nord, Süd och Mit­te som skul­le för­dri­va al­la sov­je­tis­ka styrkor bakom lin­jen Ark­hang­elsk-Astrak­han (A-A) och in­ta Le­ning­rad, Moskva och Ki­ev. Ar­mégrupp MIt­te, ledd av förs­ta världs­krigs­ve­te­ra­nen fält­mar­skalk Fe­dor von Bock, skul­le ta sam­ma väg som Na­po­le­ons miss­lyc­ka­de in­va­sion av Ryss­land 129 år ti­di­ga­re.

För att sä­ker­stäl­la att tys­kar­na in­te drab­ba­des av sam­ma öde fick ge­ne­ral Fri­edrich Pau­lus upp­dra­get att ge­nom­fö­ra en stra­te­gisk un­der­sök­ning av an­grepps­zo­nen. Pau­lus råd var en knip­tångs­ma­nö­ver för att för­hind­ra att Rö­da ar­mén re­ti­re­ra­de och kring­gick tys­ka för­sörj­nings­lin­jer och tving­a­de in dem i ett dyrt ge­ril­la­krig i det rys­ka in­lan­det. Barbarossa för­se­na­des med över en må­nad, ef­tersom tys­ka styrkor upp­lev­de hår­da­re mot­stånd än vän­tat på Balkan. Ju­go­sla­vi­en g jor­de sär­skilt hårt mot­stånd och Hit­ler tving­a­des ta över den ita­li­ens­ka in­va­sio­nen av Gre­kland. För­se­ning­en skul­le ha kun­nat ge Kreml tid att mo­bi­li­se­ra sitt för­svar, men trots var­ning­ar var Stalin sä­ker på att Hit­ler in­te skul­le in­va­de­ra för­rän Storbritannien var un­der tysk oc­ku­pa­tion.

Den sov­je­tis­ka le­da­ren fick un­der­rät­tel­ser om det­ta re­dan i de­cem­ber 1940 och blev påmind om ho­tet i ett med­de­lan­de från Winston Chur­chill i april 1941. Stalin fick en sis­ta chans att mo­bi­li­se­ra si­na trup­per den 21 ju­ni 1941, da­gen in­nan Barbarossa skul­le in­le­das. Ge­ne­ral­ma­jor We­hr­macht Al­fred Lishof, som ha­de över­gi­vit sin en­het och ta­gits om­hand av sov­je­tis­ka soldater, häv­da­de att ett tysk an­fall var nä­ra fö­re­stå­en­de. Stalin lyss­na­de in­te på var­ning­en. Han fick ett bru­talt upp­vak­nan­de näs­ta dag: öst­kri­get ha­de bör­jat.

”VI BE­HÖ­VER BA­RA SPARKA IN DÖR­REN, SÅ RA­SAR HE­LA DEN RUTTNA BYGG­NA­DEN IHOP.” HITLERS FÖRUTSÄGELSER IN­FÖR JU­NI 1941

Walt­her von Brauchitsch och Adolf Hit­ler över­va­kar se­ger­pa­ra­den för We­hr­macht i Po­len 1939.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.