SKYMNING I FÜ­H­RERNS BUNKER

Hitlers krig (Sweden) - - Innehåll -

Fü­h­rerns sis­ta tid i bun­kern i Ber­lin.

Al­bert Spe­er, Hitlers ar­ki­tekt och riks­mi­nis­ter för va­pen och am­mu­ni­tion var en av få av Fü­herns när­mas­te med­ar­be­ta­re som lev­de tills han blev gam­mal. Han kom­men­te­ra­de en gång sin spe­ci­el­la re­la­tion med Hit­ler och häv­da­de att om Fü­h­rern verk­li­gen ha­de en nä­ra vän, så var det i så fall han.

Spe­er an­slöt sig till na­zist­par­ti­et 1931 och blev fram­trä­dan­de när hans ar­ki­tek­to­nis­ka fär­dig­he­ter upp­märk­sam­ma­des. Han ställ­des in­för rät­ta i Nürn­berg och döm­des för krigs­för­bry­tel­ser. Han döm­des till 20 års fängelse, och av­tjä­na­de he­la straf­fet. Han fri­gavs vid mid­natt den 1 ok­to­ber 1966.

Det har spe­ku­le­rats i om Spe­er kla­ra­de sig un­dan döds­straff för att han var väl­ta­lig och var den en­da högt upp­sat­ta nazisten som ut­tryck­te ång­er el­ler an­svar för Hitlers re­gim, trots att han ald­rig er­kän­de nå­gon kän­ne­dom om för­in­tel­sen, det sys­te­ma­tis­ka folk­mor­det på ju­dar och and­ra folk­slag som an­sågs va­ra ”un­der­män­ni­skor”. Spe­ers na­zis­tis­ka bygg­pro­jekt och krigs­tids­va­pen­fa­bri­ker sköt­tes med hjälp av slav­ar­be­te. Tu­sen­tals fång­ar dog un­der hans tid som mi­nis­ter. Ef­ter fri­giv­ning­en blev Spe­er en me­di­afa­vo­rit, och skrev den bäst­säl­jan­de me­mo­a­ren Tred­je ri­ket inifrån. Han dog i Lon­don 1981 vid 76 års ål­der.

Ovan: Al­bert Spe­er, en av Adolf Hitlers när­mas­te med­ar­be­ta­re, av­tjä­na­de 20 år i fängelse och lev­de till 1981.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.