HIT­LER GÅR MED I NA­ZIST­PAR­TI­ET

12 SEP­TEM­BER 1919 HIT­LER FÅR KON­TAKT MED DET PO­LI­TIS­KA PAR­TI SOM FOR­MA­DE HANS PER­VER­SA IDE­O­LO­GI.

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

Me­dan vice­kor­pral Adolf Hit­ler åter­häm­ta­de sig på sjuk­hus ef­ter en ga­s­at­tack i skytte­gra­var­na på väst­fron­ten, nåd­des han av ny­he­ten att Tyskland ha­de er­känt sitt ne­der­lag i förs­ta världs­kri­get. Han såg sitt lands kapitulation som en dolk­stöt i ryg­gen, re­sul­ta­tet av en kon­spi­ra­tion av mör­ka kraf­ter bakom re­ge­ring­en och an­såg att nå­gon mås­te stå till svars för det­ta. Frå­gan var hur det skul­le gå till. Den 29-åri­ge Hit­ler stan­na­de kvar i den tys­ka ar­mén och ut­bil­da­des till un­der­rät­tel­se­a­gent för att in­fil­tre­ra det tys­ka ar­be­tar­par­ti­et (DAP), en hö­ger­or­ga­ni­sa­tion som sök­te na­tio­nell upp­rät­tel­se. An­ton Drex­ler, le­da­re för DAP, an­såg att Tyskland ha­de bli­vit kor­rum­pe­rat av ju­dar, marx­is­ter och ka­pi­ta­lis­ter, och Hit­ler föll snart för Drex­lers ka­ris­ma. Den blivande Fü­h­rern befann sig bland män­ni­skor som lo­va­de att hämnas ne­der­la­get i no­vem­ber 1918, och, istäl­let för att rapportera om DAP, blev Hit­ler fullvärdig med­lem och blev snabbt känd som en ut­märkt ta­la­re.

Hit­ler steg snart i gra­der­na. Han ut­for­ma­de lo­go­ty­pen åt det nu omdöp­ta Na­tio­nal­so­ci­a­lis­tis­ka tys­ka ar­be­tar­par­ti­et – ett svart sol­kors på en vit cir­kel på röd bot­ten – och blev pressta­les­man på hel­tid åt na­zis­ter­na ef­ter att ha läm­nat ar­mén. Ef­ter in­ter­na kon­flik­ter er­sat­te han Drex­ler som ord­fö­ran­de 1921. Han vann om­röst­ning­en med en mar­gi­nal på 533 mot 1.

In­om två år ha­de han gått från att va­ra re­ge­rings­a­gent till le­da­re för par­ti­et som skul­le kros­sa re­ge­ring­en och sto­ra de­lar av Eu­ro­pa.

”DEN BLIVANDE FÜ­H­RERN BEFANN SIG BLAND MÄN­NI­SKOR SOM HA­DE SVURIT ATT HÄMNAS NE­DER­LA­GET I NO­VEM­BER

1918 OCH ISTÄL­LET FÖR ATT RAPPORTERA OM DAP, BLEV HIT­LER FULLVÄRDIG MED­LEM.”

Hit­ler – längst till hö­ger – upp­lev­de Tysklands kapitulation i förs­ta världs­kri­get som ett svek.

Ovan: An­ton Drex­ler, DAP:s förs­te le­da­re, ha­de mer in­fly­tan­de än nå­gon an­nan på Hitlers gry­en­de ide­o­lo­gis­ka stånd­punk­ter.

Ovan: Hitlers med­lems­kort i det ny­bil­da­de DAP, som se­na­re blev Na­zist­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.