BÖRSKRA­SCHEN PÅ WALL STRE­ET

24–29 OK­TO­BER 1929 EN HÖGEREXTREMIST UT­NYTT­JAR EFFEKTERNA AV DEN EKONOMISKA LÅGKONJUNKTUREN OCH LO­VAR ATT LÖSA TYSKLANDS PRO­BLEM.

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

Den 24 ok­to­ber 1929 bör­ja­de börsmäk­lar­na på

Wall Stre­et säl­ja si­na ak­ti­er ef­ter att mark­na­den öpp­nat med ett fall på 11 pro­cent. Ned­gång­en gick så snabbt att den led­de till en tid­vat­ten­våg av pa­nik, med ak­tieä­ga­re som för­sök­te säl­ja så snabbt som möj­ligt för att und­vi­ka att bli ru­i­ne­ra­de. Fi­nans­mark­na­der­na befann sig i ett ka­o­tiskt till­stånd i fle­ra vec­kor, och det bi­drog till att värl­den slung­a­des in i den sto­ra de­pres­sio­nen. Tyskland var sär­skilt käns­ligt för effekterna av börskra­schen på Wall Stre­et. Lan­det var be­ro­en­de av ame­ri­kans­ka lån som snabbt åter­kal­la­des, vil­ket g jor­de att tys­ka ban­ker och fö­re­tag gick i kon­kurs. Un­der kri­sen som följ­de vän­de sig tys­kar­na bort från de po­li­tis­ka mitt­par­ti­er som ha­de lyc­kats ska­pa åter­hämt­ning un­der 1920-ta­let, och le­ta­de ef­ter lös­ning­ar hos ex­tre­ma po­li­tis­ka rö­rel­ser.

Det var en möj­lig­het som Hit­ler var an­ge­lä­gen om att dra nyt­ta av. Han lo­va­de ar­be­te åt de ar­bets­lö­sa och väl­stånd åt nä­rings­li­vet. Han skul­le gö­ra Tyskland starkt igen ge­nom att slu­ta be­ta­la krigs­ska­de­stånd, ri­va upp det för­hat­li­ga freds­av­ta­let från Ver­sa­il­les, kros­sa kom­mu­nis­men och få ett slut på ju­disk kor­rup­tion. Hitlers typ av na­tio­nal­so­ci­a­lism lät som mu­sik för den för­tviv­la­de na­tio­nens öron och det led­de till val­se­ger – na­zis­ter­na fick 107 plat­ser i riks­da­gen 1930, mot 12 plat­ser år 1928. Hit­ler ha­de änt­li­gen bör­jat när­ma sig mak­tens höj­der.

Na­zis­ter­nas löf­ten om att Hit­ler var lan­dets räddare ap­pel­le­ra­de till män­ni­skor ef­ter börskra­schen på Wall Stre­et och det elän­de den för­or­sa­ka­de.

”Fli­tig ung man sö­ker ar­be­te” – den ekonomiska lågkonjunkturen led­de till hög ar­bets­lös­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.