DE LÅNGA KNI­VAR­NAS NATT

30 JU­NI–2 JU­LI 1934 RIKSKANSLERN HIT­LER HUGGER FÖ­RE DET­TA BUNDSFÖRVANTER I RYG­GEN I EN HÄN­SYNS­LÖS JAKT PÅ PO­LI­TIS­KA MOT­STÅN­DA­RE.

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

Na­zis­ter­na, lik­som al­la po­li­tis­ka par­ti­er, re­pre­sen­te­ra­de en rad idéer, po­li­tis­ka pro­gram­punk­ter och in­tres­sen, men Hit­ler var in­te in­tres­se­rad av att pre­si­de­ra över ett konglo­me­rat av hö­gerex­tre­mis­ter. Han vil­le ha to­tal kon­troll över na­zist­par­ti­et och han be­fäs­te sin makt i ett plöts­ligt och våld­samt angrepp på dem han upp­fat­ta­de som si­na mot­stån­da­re.

Kloc­kan sex på mor­go­nen den 30 ju­ni 1934 bröt sig trup­per från SS in på Han­sel­bau­er Ho­tel och Hit­ler grep per­son­li­gen Ernst Röhm, en an­nan na­zist. Röhm fick en pi­stol och läm­na­des en­sam i en fäng­el­se­cell i tio mi­nu­ter men väg­ra­de att be­gå själv­mord, som Hit­ler ha­de hop­pats. Istäl­let kom två SS-soldater in i cel­len och sköt ho­nom i brös­tet.

Röhms snabba fall från mak­ten var an­märk­nings­värt med tan­ke på att han ti­di­ga­re va­rit en av Hitlers star­kas­te bundsförvanter.

Som le­da­re för SA, de na­zis­tis­ka pa­ra­mi­li­tä­ra styr­kor­na, ha­de Röhm spe­lat en av­gö­ran­de roll i na­zis­ter­nas mak­tö­ver­ta­gan­de. Röhms brun­skjor­tor ha­de skyd­dat Hit­ler vid stö­ki­ga de­mon­stra­tio­ner, stört po­li­tis­ka mot­stån­da­res mö­ten och i all­män­het age­rat som en po­li­tisk pri­va­tar­mé.

Men när Hit­ler nu ha­de kom­mit till mak­ten, blev bu­sar­na i SA mer till hin­der än till hjälp.

Skill­na­der­na mel­lan Hit­ler och Röhm blev mer tyd­li­ga: Hit­ler tyck­te att Röhms för­kär­lek för en so­ci­a­lis­tisk re­vo­lu­tion påmin­de miss­tänkt myc­ket om kom­mu­nism; Röhm var öp­pet ho­mo­sex­u­ell, vil­ket gick emot na­zis­ter­nas ide­al om äk­ta aris­ka ren­lev­nads­män­ni­skor; dess­utom vil­le Röhm ha det över­gri­pan­de kom­man­dot över den tys­ka ar­mén. Hit­ler var med­ve­ten om att Röhm kun­de för­sö­ka skaf­fa sig mer makt för att le­da en kupp – han ha­de gått från att va­ra bunds­för­vant till en po­ten­ti­ell ri­val som mås­te stop­pas.

Än­då var Röhm in­te det en­da off­ret för de långa kni­var­nas natt. Un­der de föl­jan­de tre da­gar­na ren­sa­de SS bru­talt ut fle­ra and­ra po­li­tis­ka mot­stån­da­re från re­gi­men, och påstod att de ha­de del­ta­git i en sam­man­svärj­ning mot re­ge­ring­en. Ef­ter tre våld­sam­ma da­gar var minst 85 per­so­ner dö­da (den fak­tis­ka siff­ran kan va­ra så hög som 200) och Hit­ler var na­zist­par­ti­ets obe­strid­da le­da­re.

Ernst Röhm ha­de ti­di­ga­re stått na­zist­le­da­ren nä­ra. Hit­ler vi­sa­de en sko­nings­lös brist på lo­ja­li­tet då han lät mör­da ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.