I COMPIÈGNE-SKOGEN IGEN

21–22 JU­NI 1940 HIT­LER POPULÄRARE ÄN NÅ­GON­SIN EF­TER SE­GERN MOT FRANSMÄNNEN.

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

När Hit­ler träf­fa­de re­pre­sen­tan­ter för Frank­ri­kes ar­mé och re­ge­ring för att för­hand­la om va­pen­stil­le­stånd i ju­ni

1940 var va­let av plats myc­ket av­sikt­ligt. Compiègne-skogen var den plats där Tyskland 22 år ti­di­ga­re ha­de ka­pi­tu­le­rat till de al­li­e­ra­de och un­der­teck­nat det va­pen­stil­le­stånd som av­slu­ta­de förs­ta världs­kri­get. Hit­ler kräv­de att sam­ma tåg­vagn skul­le an­vän­das och satt i det sä­tet där mar­skalk Foch dik­te­ra­de vill­ko­ren för Tyskland. Där­ef­ter för­öd­mju­ka­de Hit­ler de be­seg­ra­de fransmännen ge­nom att läm­na vag­nen och lå­ta si­na un­der­ord­na­de ta hand om för­dra­gets de­tal­jer. Hämn­den för Tysklands för­öd­mju­kel­se 1918 var nu ge­nom­förd. Istäl­let för att va­ra med och un­der­teck­na av­ta­let grep Hit­ler chan­sen att gö­ra en pro­pa­gan­da­kupp. Han res­te till Pa­ris och lät sig fo­to­gra­fe­ras fram­för Eif­fel­tor­net, det mest kän­da frans­ka land­mär­ket. Budskapet var tyd­ligt: Frank­ri­ke var nu un­der tysk kon­troll.

Tyskland ha­de be­seg­rat sin gam­la fi­en­de på ba­ra sex vec­kor och med ba­ra 27 000 för­lo­ra­de tys­ka liv – Hit­ler ha­de ur­sprung­li­gen trott att så många som en mil­jon tys­kar kun­de kom­ma att dö i in­va­sio­nen. När Hit­ler kom till­ba­ka till Ber­lin någ­ra da­gar se­na­re häl­sa­des han med en våg av stöd och en­tu­si­asm för kri­get. Bå­de na­zis­ter­na och de­ras Fü­h­rer ha­de nått en po­pu­la­ri­tets­topp och för ögon­blic­ket såg det ut som om den tys­ka krigs­ma­ski­nen var omöj­lig att stop­pa, med en­dast Storbritannien kvar i kam­pen. Tysklands do­mi­nans i Eu­ro­pa ver­ka­de sä­ker.

”BUDSKAPET VAR TYD­LIGT: FRANK­RI­KE VAR NU UN­DER TYSK KON­TROLL.”

Tys­ka trup­per möt­te väl­digt li­te mot­stånd när de in­tog Pa­ris den 14 ju­ni. T.h: Fransmännen skar av hisskab­lar­na på Eif­fel­tor­net för att för­sö­ka för­hind­ra att en tysk flag­ga his­sa­des från top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.