DEN SLUTGILITIGA LÖS­NING­EN

18 DE­CEM­BER 1941 DE EU­RO­PE­IS­KA JUDARNAS ÖDE BESEGLAS VID ETT MÖ­TE MEL­LAN FÜ­H­RERN OCH HANS SS-KUMPAN.

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

När He­in­rich Himm­ler träf­fa­de Hit­ler i de­cem­ber 1941 frå­ga­de han Fü­h­rern vad man skul­le gö­ra med ju­dar­na i det oc­ku­pe­ra­de Ryss­land. En­ligt Himm­lers an­teck­ning­ar var Hitlers svar kärvt: ”ut­plå­na dem som par­ti­sa­ner”. Hit­ler var no­ga med att ald­rig läm­na pap­per ef­ter sig som de­fi­ni­tivt kopp­la­de ihop ho­nom med det na­zis­tis­ka le­da­re eu­fe­mis­tiskt kal­la­de ”den slutgiltiga lös­ning­en”.

Mass­mor­det på Eu­ro­pas ju­dar kan in­te till­skri­vas en­bart ett be­slut vid ett gi­vet ögon­blick. Ju­dar ha­de dö­dats i det tred­je ri­ket i åra­tal in­nan Hitlers ut­ta­lan­de till Himm­ler, men att Hit­ler gav sitt god­kän­nan­de ac­ce­le­re­ra­de pro­ces­sen.

Me­to­der­na man an­vän­de för att ta li­vet av män­ni­skor för­änd­ra­des. Istäl­let för mo­bi­la döds­pa­trul­ler med SS-soldater bygg­de man utrot­nings­lä­ger med gas­kam­ma­re för att upp­nå de kvo­ter som na­zist­le­dar­na kräv­de. I de fruk­ta­de läg­ren upp­nåd­des en för­kros­san­de ef­fek­ti­vi­tet när det gäll­de att mör­da de tvångs­de­por­te­ra­de ju­dar­na och and­ra ”ic­ke önsk­vär­da” som trans­por­te­ra­des till läg­ren med tåg. Vid kri­gets slut ha­de två tred­je­de­lar av den ju­dis­ka be­folk­ning­en i Eu­ro­pa mist si­na liv i för­in­tel­sen.

Ju­dar an­län­der till Auschwitz-Bir­ke­nau och sor­te­ras in i grup­per som an­ting­en ska ar­be­ta el­ler skic­kas di­rekt till gas­kam­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.