DEN SIS­TA VILJAN OCH TESTAMENTET

29 APRIL 1945 HITLERS ONDA TYRANNI ÄR ÄNT­LI­GEN ÖVER, MEN HAN ÅNGRAR INGEN­TING.

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

Hitlers 56-års­dag, 20 april 1945, för­an­led­de ing­et fi­ran­de. Det tys­ka ri­kets le­da­re ha­de va­rit för­skan­sad i Fü­h­rer­bun­kern i Ber­lin de se­nas­te tre må­na­der­na, när al­li­e­ra­de styrkor träng­de in från al­la håll. In­om lop­pet av någ­ra da­gar be­rö­va­des Her­mann Gö­ring och He­in­rich Himm­ler si­na tit­lar sam­ti­digt som de tog av­stånd från Hit­ler och hans dö­en­de re­gim – men det var tit­lar som än­då knap­past be­tyd­de nå­got nu när Tred­je ri­ket föll ihop.

Den 29 april gif­te sig Hit­ler med Eva Braun och drog sig till­ba­ka till ett li­tet rum i bun­kern med sin sek­re­te­ra­re, Traudl Junge, för att dik­te­ra sitt tes­ta­men­te. I det fort­sat­te Hit­ler att ra­sa mot ju­dar­na och för­blev hel­hjär­tat över­ty­gad na­tio­nal­so­ci­a­list. Han över­lät kon­trol­len över ri­ket till Karl Dö­nitz, den tys­ka ma­ri­nens över­be­fäl­ha­va­re, me­dan Jo­seph Goeb­bels – den en­da le­dan­de med­lem av re­ge­ring­en som stan­na­de kvar med Hit­ler i bun­kern – ut­sågs till rikskans­ler. Dö­nitz skul­le ka­pi­tu­le­ra till de al­li­e­ra­de in­om en vec­ka, Goeb­bels skul­le be­gå själv­mord med sin fru och si­na sex barn strax in­nan. Cir­ka 36 tim­mar ef­ter un­der­teck­nan­det av testamentet, då Hit­ler fått kän­ne­dom om Mus­soli­nis död samt att hans sis­ta lo­ja­la trup­per i Ber­lin var på väg att få slut på am­mu­ni­tion, sa Hit­ler och hans nya fru far­väl till si­na få kvar­va­ran­de med­ar­be­ta­re och gick in i sitt per­son­li­ga ar­bets­rum. En tim­me se­na­re eka­de ett en­da skott ge­nom den un­der­jor­dis­ka bygg­na­den.

Hitlers be­tjänt öpp­na­de dör­ren och fann dem bå­da dö­da – Eva ha­de svalt en cy­anid­kap­sel, Hit­ler ha­de skju­tit sig i hu­vu­det. Men, som fram­går av hans sis­ta vil­ja och tes­ta­men­te, dog Hit­ler ut­an ång­er, över­ty­gad om sin sju­ka ide­o­lo­gis rätt­fär­dig­het in i det sis­ta.

Winston Chur­chill, Hitlers ne­me­sis, be­sö­ker plat­sen där hans fi­en­de dog.

I Hitlers po­li­tis­ka tes­ta­men­te ut­trycks ing­en ång­er över de mil­jo­ner döds­fall han vål­la­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.