HA­DE HIT­LER JUDISKT PÅBRÅ?

Hitlers krig (Sweden) - - Att Skapa Ett Monster -

En av de kanske mest om­tvis­ta­de frå­gor­na som de­bat­te­rats av histo­ri­ker gäl­ler Hitlers eg­na anor. Frå­gan är re­le­vant, med tan­ke på att han or­kest­re­ra­de ett folk­mord grun­dat på hat mot den ju­dis­ka sam­hälls­grup­pen.

Myc­ket av frå­gan om huruvi­da Hit­ler själv ha­de spår­ba­ra ju­dis­ka för­fä­der kret­sar kring fa­derns namn­byte. Alo­is Hit­ler föd­des som Alo­is Schicklgru­ber, ef­ter att ha fått sin mors flick­namn vid föd­seln. Upp­gif­ter­na om hans far re­gi­stre­ra­des ald­rig på Alo­is fö­del­se­cer­ti­fi­kat, ett fak­tum som plågade Adolfs far även sent i li­vet.

Ryk­tet kret­sa­de kring Alo­is mam­ma, som ar­be­tat som hus­hål­lers­ka åt fa­mil­jen Fran­ken­ber­ger

– en ju­disk fa­milj i Graz – runt den tid då hon blev gra­vid. Te­o­rin går ut på att den 19-åri­ge Le­o­pold Fran­ken­ber­ger var far till Alo­is och att mo­dern ha­de läm­nat sin an­ställ­ning i skam.

Man har dock ald­rig hit­tat någ­ra fak­ta som stö­der den­na te­o­ri. Alo­is mam­ma gif­te sig 1842 med en Jo­hann Ge­org Hi­ed­ler, och den nye ma­ken upp­fost­ra­de Alo­is som sin egen son. Om­kring tre år­tion­den se­na­re lät Alo­is dö­pa sig som ka­to­lik och tog sin styv­fars ef­ter­namn. Do­ku­men­ta­tio­nen av den­na hän­del­se är det förs­ta till­fäl­let där hans namn sta­vas ”Hit­ler”, samt of­fi­ci­ellt till­kän­na­ger att den fram­lid­ne Jo­hann Ge­org Hi­ed­ler (som av­led i 1857) är hans far.

Ovan: San­ning­en om Adolf Hitlers bi­o­lo­gis­ka mor­far har ald­rig ut­retts, men de fles­ta histo­ri­ker är över­ens om att han san­no­likt in­te var av ju­disk börd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.