ÖL­KÄL­LARKUP­PEN

Hitlers krig (Sweden) - - De Tidiga Åren -

Öl­käl­larkup­pen 1923 be­skrivs of­ta som den hand­ling som full­än­da­de Hitlers om­vand­ling till na­tio­nell po­li­tisk fi­gur - trots att den miss­lyc­ka­des to­talt. Den var det förs­ta för­sö­ket att stör­ta den re­ak­tio­nä­ra re­gim som ha­de in­förts ef­ter Tysklands ne­der­lag mot de al­li­e­ra­de un­der det fö­re­gå­en­de år­tion­det. Men hur kun­de den po­pu­lis­tis­ka po­li­tis­ka le­da­ren tro att ett så­dant drag verk­li­gen skul­le fun­ge­ra?

Hans er­fa­ren­het som krigsveteran var en av driv­kraf­ter­na, men des­sa min­nen ma­ni­fe­ste­ra­de sig på ett väl­digt an­norlun­da sätt för Hit­ler i bör­jan av 1920-ta­let. Han var in­te läng­re or­don­nan­sen som duc­ka­de för ku­lor och gra­nat­split­ter vid fron­ten, nu var han le­da­re med hund­ra­tals an­häng­a­re bå­de i re­ge­ring­en och bland fol­ket. Han ha­de nu en egen pa­ra­mi­li­tär styr­ka, SA, som lyd­de hans or­der och of­ta an­vän­des för att at­tac­ke­ra so­ci­a­lis­tis­ka grup­per för att desta­bi­li­se­ra de­ras verk­sam­het i och ut­an­för Mün­chen.

Det finns ock­så en te­o­ri om att Hit­ler viss­te att kup­pen ald­rig skul­le fun­ge­ra, och att själ­va för­sö­ket räck­te för att han skul­le kun­na upp­hö­ja si­na po­li­tis­ka in­tri­ger til na­tio­nell ni­vå. I så fall var det en ris­ka­bel plan, ef­tersom stri­der­na mel­lan de 2 000 na­zis­ter­na han led­de och den bay­ers­ka po­li­sen led­de till att 16 na­zis­ter och fy­ra po­li­ser dog. Men det var i så fall en risk som i slutän­dan slog väl ut för Hit­ler.

Ovan: Själ­va kupp­för­sö­ket, gri­pan­det, rät­te­gång­en och fäng­el­se­straf­fet bi­drog till att Hitlers na­tio­nal­so­ci­a­lis­tis­ka bud­skap nåd­de ut i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.