SLA­GET OM AT­LAN­TEN

3 SEP­TEM­BER 1939–8 MAJ 1945

Hitlers krig (Sweden) - - Hitler I Krig -

Om Hit­ler sak­na­de kun­skap om mark­krig­fö­ring, så ha­de han än­nu mind­re er­fa­ren­het när det gäll­de krig­fö­ring till sjöss. Han ha­de obe­tyd­li­ga kun­ska­per om flot­tor och där­för över­läm­na­de han i stort sett an­sva­ret för flot­to­pe­ra­tio­ner till generaler som han li­ta­de på, som Erich Ra­e­der och Karl Dö­nitz, som bå­da tjänst­gjor­de som över­be­fäl­ha­va­re för Kri­egs­ma­ri­ne un­der kri­get.

Sla­get om At­lan­ten var den längs­ta mi­li­tä­ra of­fen­si­ven un­der and­ra världs­kri­get, och höll på från krigs­ut­brot­tet den 3 sep­tem­ber 1939 till 8 maj 1945. De fles­ta sla­gen ut­käm­pa­des mel­lan Kri­egs­ma­ri­ne och Stor­bri­tan­ni­ens och Ka­na­das, och från och med 1941 USA:s kom­bi­ne­ra­de al­li­e­ra­de flot­tor. Tys­kar­na för­li­ta­de sig av­se­värt på si­na ubå­tar och ha­de en­dast en hand­full krigs­far­tyg.

Of­fen­si­ven hand­la­de i stor ut­sträck­ning om de al­li­e­ra­des bloc­kad av Tyskland och Kri­egs­ma­ri­nes ef­ter­föl­jan­de mot­bloc­kad. Tys­ka ubå­tar för­sök­te at­tac­ke­ra skepps­kon­vo­jer som fär­da­des över At­lan­ten, men styr­kan hos de al­li­e­ra­de flot­tor­na, i kom­bi­na­tion med Hitlers be­slut att omdi­ri­ge­ra många ubå­tar till and­ra upp­drag, gjor­de att de al­li­e­ra­de 1944 fick kon­troll över At­lan­ten och Eng­els­ka ka­na­len.

Ex­per­tens åsikt

”Hit­ler var in­blan­dad i någ­ra av­gö­ran­de be­slut, sär­skilt det att ta ubå­tar från At­lan­ten och skic­ka dem till Nor­ge och Me­del­ha­vet. Man kanske in­te kan häv­da att des­sa be­slut var det som fick of­fen­si­ven att misslyckas, men de gjor­de verk­li­gen in­te sa­ken bätt­re.”

Do­men: Fi­asko

”Hitlers ve­lig­het när det gäll­de re­sur­ser till byg­gan­det av ubå­tar ska­da­de [of­fen­si­ven] re­jält.”

Den brit­tis­ka kung­lig kung­li­ga flot­tans slag­skepp HMS Bar­ham ex­plo­de­rar när hen­nes ma­ga­sin an­tänds.

Of­fi­ce­ra­re på en ja­ga­re som es­kor­te­rar en stor kon­voj av far­tyg, hål­ler en ut­kik ef­ter fi­en­dens ubå­tar 1941.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.