SLA­GET OM STORBRITANNIEN

10 JU­LI–31 OK­TO­BER 1940

Hitlers krig (Sweden) - - Hitler I Krig -

När Frank­ri­ke be­seg­rats över­ras­kan­de snabbt var Hit­ler osä­ker på vad man skul­le gö­ra här­näst. Det tys­ka över­kom­man­dot ha­de in­te trott att Frank­ri­ke skul­le fal­la på så kort tid och mås­te be­stäm­ma vad Tysklands näs­ta drag skul­le va­ra.

Hit­ler var myc­ket med­ve­ten om att Storbritannien ut­gjor­de ett be­ty­dan­de hot och ef­tersom chan­sen till en di­plo­ma­tisk lös­ning var li­ten skul­le han be­hö­va an­gri­pa. Ut­sik­ter­na att lyc­kas med en po­ten­ti­ell in­va­sion av Storbritannien (känd som Ope­ra­tion Sjö­le­jon) var dock us­la. Den brit­tis­ka flot­tan var långt över­läg­sen den tys­ka (Kri­egs­ma­ri­ne), me­dan det brit­tis­ka flyg­vap­net ut­gjor­de ett for­mi­da­belt hot i luf­ten.

Om man skul­le in­va­de­ra vil­le den tys­ka ar­mén få så många trup­per i land som möj­ligt, me­dan Kri­egs­ma­ri­ne slog fast att en så­dan ope­ra­tion skul­le va­ra omöj­lig.

Med många al­ter­na­tiv till­gäng­li­ga val­de Hit­ler slut­li­gen att tes­ta Stor­bri­tan­ni­ens för­svars­för­må­ga med en at­tack från luf­ten. Om tys­ka Luft­waf­fe lyc­ka­des få över­ta­get över Royal Air For­ce skul­le den kun­na hål­la den brit­tis­ka flot­tan i schack me­dan Tyskland ge­nom­för­de en om­fat­tan­de landin­va­sion.

Storbritannien vi­sa­de sig dock va­ra en myc­ket mer en­vis mot­stån­da­re än tys­kar­na ha­de trott, och i slutän­dan var det ald­rig nå­gon fa­ra för att det brit­tis­ka flyg­vap­net skul­le be­seg­ras.

En av de vik­ti­gas­te fak­to­rer­na som på­ver­ka­de re­sul­ta­tet var be­slu­tet att Luft­waf­fe skul­le slu­ta bom­ba brit­tis­ka mi­li­tä­ra mål och flyg­fält och istäl­let ter­ror­bom­ba stä­der som Lon­don.

När Luft­waf­fe in­te kun­de få luft­her­ra­väl­de sköt Hit­ler i ok­to­ber 1940 upp Ope­ra­tion Sjö­le­jon på obe­stämd tid. Men bomb­ning­en av ci­vi­la mål i Storbritannien fort­sat­te i det som skul­le bli känt som blit­zen.

Ex­per­tens åsikt

”Den all­mä­na upp­fatt­ning­en är att

RAF låg il­la till när tys­kar­na änd­ra­de tak­tik [från att bom­ba flyg­fält till att bom­ba stä­der] och det av­las­ta­de [Storbritannien]. Å and­ra si­dan, be­höv­de RAF ba­ra dra sig till­ba­ka li­te läng­re in i lan­det och hus­hål­la med si­na re­sur­ser så kun­de de fort­fa­ran­de ha stop­pat en in­va­sion gans­ka ef­fek­tivt. Mitt intryck är att Luft­waf­fe ald­rig ha­de nå­gon verk­lig chans att slå ut RAF.”

”SLA­GET OM FRANK­RI­KE ÄR ÖVER, OCH SLA­GET OM STORBRITANNIEN ÄR PÅ VÄG ATT BÖR­JA.” WINSTON CHUR­CHILL, 18 JU­NI 1940

Man bygg­de om­kring ing 6 000 He­in­kel He 111, men des­sa var i stor or grad un­der­lägs­na un­der­lägs­gs­na de brit­tis­ka Hur­ri­ca­ne e och Spit­fi­re. Do­men: Fi­asko asko ”Hit­ler kan ha va­rit in­blan­dad i be­slu­tet at­ttt slu­ta at­tac­ke­ra brit­tis­ka flyg­fält och...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.