TYSK IN­VA­SION I VÄST

Hitlers krig (Sweden) - - Hitler I Krig -

1. IN­VA­SIO­NEN INLEDS

10 maj

Ar­mégrupp B ryc­ker fram från norr, och tving­ar de al­li­e­ra­de fram­åt. Ar­mégrupp A för­flyt­tar sig ge­nom Ardennerna me­dan Ar­mégrupp C an­gri­per

Ma­gi­not­lin­jen sö­derut.

2. DI­NANT & MONT­HER­MÉ

12–15 maj

Er­win Rom­mel mö­ter svagt mot­stånd vid Di­nant och kor­sar flo­den Meuse kort där­ef­ter, sam­ti­digt som den ni­on­de ar­mén faller till­ba­ka och Re­in­hardt går över

Mont­her­mé.

3. SLA­GET VID SE­DAN

13–14 maj

Gu­de­ri­an över­vin­ner fransmännen vid Se­dan och kor­sar flo­den Meuse. Med Gu­de­ri­an,

Rom­mel och Re­in­hardt på plats inleds pan­sar­fram­ryck­ning­en.

4. MAN NÅR AB­BE­VIL­LE

20 maj

När tys­kar­na når Ka­nal­kus­ten vid Ab­be­vil­le skär de av eng­els­ka och frans­ka styrkor norr om flo­den

Som­me och stäng­er in dem i en fål­la vid Dun­ker­que.

5. OPE­RA­TION DYNAMO

26 maj–4 ju­ni

Hitlers be­slut att stop­pa pan­sar­fram­ryck­ning­en den 24 maj ger brit­ter­na och fransmännen en chans att säk­ra Dun­ker­que­om­rå­det och bör­ja eva­ku­e­ring­en av BEF.

6. PA­RIS FALLER

14 ju­ni

Fall Rot, den sis­ta er­öv­ring­en av Frank­ri­ke (5 ju­ni), gör att tys­kar­na når Pa­ris in­om nio da­gar, ett för­kros­san­de ne­der­lag för de al­li­e­ra­de. Slu­tet är näs­tan nä­ra...

7. MAN NÅR BREST & BORDEAUX

19 ju­ni

Hot­hs pan­sarkår når Brest den 19 ju­ni, vil­ket ger Tyskland full kon­troll över den frans­ka ka­nal­kus­ten, in­nan man ryc­ker sö­derut för att ta Bordeaux.

8. FRANK­RI­KE OCH TYSKLAND IN­GÅR VAPENVILA

22 ju­ni

När Frank­ri­ke ka­pi­tu­le­rar har Fall Gelb och Fall Rot sett till att Tyskland tar kon­troll över en lin­je som sträc­ker sig från

Bordeaux till den schwei­zis­ka grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.