INVASIONSPLANER: OPE­RA­TION SJÖ­LE­JON

Hitlers krig (Sweden) - - Slaget Om Storbritannien -

I den ur­sprung­li­ga Ope­ra­tion Sjö­le­jon-pla­nen skul­le den tys­ka ar­mén land­sti­ga i tre grup­per, den förs­ta mel­lan Rams­ga­te och Do­ver, den and­ra mel­lan Do­ver och Is­le of Wight, den tred­je mel­lan Do­ver och Ly­me Bay i väs­ter. I den här ver­sio­nen av pla­nen skul­le den 6:e ar­mén, från Ar­mégrupp C, ta sig från Cher­bourg­halvön till Ly­me Bay, för att få en så bred front som möj­ligt och så sig in i lan­det in­nan man rör­de sig till­ba­ka mot Lon­don (se kar­tan). Flot­tan pro­te­ste­ra­de mot en så­dan bred front och häv­da­de att man ha­de för få far­tyg för att kun­na skyd­da flan­ken, och fram­drifts­pla­nen änd­ra­des un­der som­ma­ren. En sak som in­te änd­ra­des var emel­ler­tid det sam­la­de an­fal­let i syd­ost. Här skul­le Ar­mégrupp A, ef­ter fram­gång un­der kri­get i Frank­ri­ke, le­da in­va­sio­nen.

I slut­pla­nen skul­le sex av­del­ning­ar från 16:e ar­mén, som ut­gick från Rot­ter­dam, Os­ten­de, An­twer­pen, Dun­ker­que och Ca­lais, lan­da runt Fol­kesto­ne­om­rå­det in­nan de spred sig och in­tog ett bro­hu­vud mel­lan Had­low och Can­ter­bu­ry. Un­der ti­den skul­le tre av­del­ning­ar från 9:e ar­mén i Le Hav­re in­ta en po­si­tion från Cuck­me­re till Brighton och ryc­ka in­åt i lan­det för att ut­vid­ga bro­hu­vu­det. Fall­skärms­trup­per skul­le lan­da norr om Do­ver.

Trup­per­na skul­le lan­da i fy­ra om­gång­ar. Den förs­ta, som om­fat­ta­de 50 000 män, skul­le lan­da un­der de förs­ta två tim­mar­na. Res­ten (75 000 män) skul­le föl­ja två tim­mar se­na­re. Då skul­le yt­ter­li­ga­re två di­vi­sio­ner lan­da var fjär­de dag så att in­om fy­ra vec­kor skul­le man ha 16 ope­ra­ti­va di­vi­sio­ner. Yt­ter­li­ga­re nio di­vi­sio­ner – den tred­je och fjär­de vå­gen – skul­le ha lan­dat in­om sex vec­kor.

Hitlers förs­ta plan för Ope­ra­tion Sjö­le­jon gick ige­nom fle­ra änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.