SPIT­FI­RE & HUR­RI­CA­NE MOT ME 109

Hitlers krig (Sweden) - - Andra Världskriget -

Haw­ker Hur­ri­ca­ne var den en­mo­to­ri­ga flyg­plans­mo­dell som RAF ha­de flest av, även om Su­per­ma­ri­ne Spit­fi­re var snab­ba­re, mer ele­gant och lät­ta­re att han­te­ra. Bå­da ha­de Rolls-Royce Mer­lin-mo­to­rer och var ut­rus­ta­de med fy­ra .303 ma­sking­e­vär i var­je vinge. Hur­ri­ca­ne­pla­net var byggd av tyg och trä, vil­ket gjor­de det svå­ra­re att skju­ta ner än Spit­fi­re och det var ock­så mer sta­bilt som ge­värsplatt­form. Bå­da ha­de en re­la­tivt kort räck­vidd på om­kring 800 km, men ef­tersom brit­ter­na för­sva­ra­de sitt eget ter­ri­to­ri­um var det ing­en av­gö­ran­de nack­del un­der Sla­get om Storbritannien.

Det en­da en­mo­to­ri­ga tys­ka jakt­pla­net som del­tog i stri­den var Mes­ser­sch­mitt Bf 109E, som ha­de en topp­fart på cir­ka 560 km/h vid 3 800 m, som gjor­de det lik­vär­digt med Spit­fi­re, men 48 km/h snab­ba­re än Hur­ri­ca­ne. Det ha­de ett smalt un­der­re­de, vil­ket gjor­de det svårt att fly­ga, trots en mo­tor med bräns­le­in­sprut­ning som in­ne­bar att det kun­de sti­ga snab­ba­re än de brit­tis­ka jakt­pla­nen och dy­ka ut­an att ris­ke­ra att mo­torn skar.

Det ha­de två 20 mm ka­no­ner i var­je vinge och två 7,92 mm ma­sking­e­vär i no­sen, vil­ket gav stör­re eld­kraft än de brit­tis­ka mot­sva­rig­he­ter­na, men det kräv­des bätt­re prick­skyt­te. Räck­vid­den på ba­ra 64 mil gav pla­net li­tet hand­lings­ut­rym­me, me­dan bå­de Hur­ri­ca­ne och Spit­fi­re lätt kun­de vän­da på in­si­dan om den, vil­ket gav RAF en vik­tig för­del i när­strid.

Ovan: Haw­ker Hur­ri­ca­ne ha­de en max­höjd på cir­ka 10 300 m.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.