LI­VET I KAMPFSTAF­FEL

KAMPFSTAF­FEL VAR ROMMELS 400 MAN STARKA ELITSTYRKA. RU­DOLF SCH­NEI­DER VAR DEN SIS­TE ÖVERLEVANDE SOM HA­DE TILL UPP­GIFT ATT BESKYDDA ÖKEN­RÄ­VEN.

Hitlers krig (Sweden) - - Andra Världskriget -

Ru­dolf Sch­nei­der föd­des i april 1923 på den öst­tys­ka lands­byg­den. På 1930-ta­let bör­ja­de han stu­de­ra vid in­sti­tu­tet för tro­piskt och sub­tro­piskt jord­bruk i Wit­zen­hau­sen. Hans dröm var att bli bon­de i Syd­väst­af­ri­ka (da­gens Na­mi­bia), men 1941, när han pre­cis ha­de fyllt 18 år, blev han in­kal­lad. Han ge­nom­gick grund­ut­bild­ning i Dres­den in­nan han skic­ka­des till Nord­af­ri­ka i bör­jan av 1942 för att an­slu­ta sig till den ny­bil­da­de Afrika­kå­ren. När han väl befann sig i Li­by­en vi­sa­de sig de kun­ska­per om brit­tis­ka och ame­ri­kans­ka for­don – som som han in­häm­tat på lant­bruks­hög­sko­lan – så vär­de­ful­la att han val­des ut till Kampfstaf­fel, Rommels re­kog­no­se­ring­s­och liv­vakts­styr­ka på näs­tan 400 soldater. ”Jag var en av Rommels chauf­fö­rer,” sa Sch­nei­der. ”Jag blev ut­vald ef­tersom jag kun­de eng­els­ka och kun­de an­vän­da de­ras ut­rust­ning. Jag ha­de ock­så ett gott min­ne för land­skap, vil­ket var vik­tigt i ök­nen. Vi skul­le kö­ra långa sträc­kor och allt man såg var ste­nar och sand, ste­nar och sand.” Sch­nei­der till­fång­a­togs i maj 1943 och skic­ka­des till USA där han till­bring­a­de res­ten av kri­get som fånge i Camp Swift, Tex­as. Han till­bring­a­de myc­ket av sin tid i fång­läg­ret med att ploc­ka bo­mull för fem cent i tim­men. Ef­ter kri­get åter­vän­de Sch­nei­der till Eu­ro­pa, men brit­ter­na upp­täck­te att han ha­de va­rit med­lem i Rommels Kampfstaf­fel och grep ho­nom när skep­pet han res­te med an­län­de till Li­ver­pool. Han till­bring­a­de tre år som lant­ar­be­ta­re i Staffordshi­re. Han åter­vän­de till slut till Öst­tyskland 1948 och gif­te sig med sin ung­doms­kär­lek, som ha­de vän­tat på ho­nom.

”NÄR HAN BEFANN SIG I LI­BY­EN VAR HANS KUN­SKA­PER OM BRIT­TIS­KA OCH AME­RI­KANS­KA FOR­DON SÅ VÄR­DE­FUL­LA ATT HAN VAL­DES UT TILL KAMPFSTAF­FEL.”

Sch­nei­der, t.h., och en medsol­dat skaf­far färskt ga­sell­kött i Tu­ni­si­en, vå­ren 1943.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.