TYSKARNAS OTROLIGA ”TANTE JU”

Hitlers krig (Sweden) - - Andra Världskriget -

Trans­port­flyg­pla­net Jun­kers Ju-52 var en ar­bets­häst åt det tys­ka krigs­ma­ski­ne­ri­et un­der and­ra världs­kri­get. Det tre­mo­to­ri­ga pla­net var kon­stru­e­rat av in­gen­jör Ernst Zin­del och flögs förs­ta gång­en 1930. Fö­re krigs­ut­brot­tet an­vän­des det som ci­vilt flyg­plan och pas­sa­ge­rar­flyg­plan med plats till 17 per­so­ner. Pre­cis som and­ra tys­ka flyg­plan som ut­veck­la­des un­der mel­lan­k­rigs­ti­den, var Ju-52:an lätt att an­pas­sa till krigs­tjänst och an­vän­des un­der spans­ka in­bör­des­kri­get 1936–1939. Den ha­de tre ra­di­el­la BMW 132T-mo­to­rer med en ef­fekt på 715 hk och en re­la­tivt låg max­has­tig­het på 211 km/h vil­ket gjor­de den sår­bar för luft­värn­s­eld, som un­der Ope­ra­tion Mer­cu­ry i luft­rum­met ovan­för Kre­ta. Ju-52:an kun­de trans­por­te­ra upp till 18 strids­kla­ra fall­skärms­jä­ga­re, el­ler fall­skärmssläc­ka­re, 12 sjuk­bå­rar el­ler en jäm­för­bar last av för­nö­den­he­ter. En pi­lot, med­pi­lot och ra­di­oo­pe­ra­tör fun­ge­ra­de som be­sätt­ning, me­dan en en­da MG 131 13 mm ma­sking­e­vär och två MG 15 7,92 mm ma­sking­e­vär in­stal­le­ra­des i för­svars­syf­te. Många av pla­nen för­lo­ra­des i strid, men näs­tan 4 900 Ju-52:or till­ver­ka­des un­der kri­get och tills pro­duk­tio­nen upp­hör­de 1952 ef­ter en bruks­tid som spän­de över tre år­tion­den.

Ovan: Ett trans­port­plan av mo­del­len Jun­kers Ju-52 stör­tar mot mar­ken un­der Ope­ra­tion Mer­cu­ry me­dan and­ra släp­per ut fall­skärms­jä­ga­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.