MOT

OPE­RA­TION BARBAROSSA

Hitlers krig (Sweden) - - Andra Världskriget -

När and­ra världskrigets to­ta­li­tä­ra ti­ta­ner drab­ba­de sam­man fär­ga­des Ös­teu­ro­pa rött av blod och

Sov­je­tu­ni­o­nen bröt näs­tan ihop.

Ett to­talt utrot­nings­krig var på väg att bör­ja. Må­let för na­zis­ter­nas vrede var Sov­je­tu­ni­o­nen, den kom­mu­nis­tis­ka stor­mak­ten som do­mi­ne­ra­de från Ös­ter­sjön till nor­ra Stil­la ha­vet. Se­dan han skri­vit Me­in Kampf 1925 ha­de den tys­ka dik­ta­torn Adolf Hit­ler g jort det till sitt upp­drag att skaf­fa det tys­ka fol­ket det Le­bens­raum han an­såg att de be­höv­de och sät­ta stopp för det han såg som bol­sje­vis­mens smy­gan­de onds­ka, den re­vo­lu­tio­nä­ra lä­ran, som i hans ögon ha­de ho­tat den bräck­li­ga tys­ka re­pu­bli­ken på 1920-ta­let. Det var in­te ba­ra en mi­li­tär kam­panj – det var en sam­man­drabb­ning mel­lan två ofören­li­ga ide­o­lo­gi­er som be­trak­ta­de varand­ra med ab­so­lut för­akt, två to­ta­li­tä­ra dik­ta­tu­rer som härs­ka­de med hjälp av fruk­tan och kräv­de ab­so­lut, tan­ke­tom lyd­nad och två allsmäk­ti­ga mons­ter som gav si­na krigs­or­der från högs­ta ni­vå. Un­der vå­ren 1941 skul­le den ös­ter­ri­kis­ke miss­lyc­ka­de konst­nä­ren Adolf Hit­ler bry­ta sin pakt med den ge­or­gis­ke bank­rå­na­ren Jo­sef Stalin – och mil­jon­tals män­ni­skor skul­le få be­ta­la pri­set för de­ras ar­ro­gans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.