FÖR­IN­TEL­SEN I ÖST

Hitlers krig (Sweden) - - Andra Världskriget -

När fron­ten fort­sat­te att ex­pan­de­ra bör­ja­de Hitlers vi­sion för ett et­niskt ”rent” Le­bens­raum re­a­li­se­ras bakom front­lin­jer­na. Bakom in­fan­te­ri­et kom Ein­satzgrup­pen – pa­ra­mi­li­tä­ra döds­pa­trul­ler un­der led­ning av SS. De mör­da­de sys­te­ma­tiskt ju­dar, kom­mu­nis­tis­ka tjäns­te­män samt in­tel­lek­tu­el­la och ro­ma­ni- och sin­ti-folk i mas­skjut­ning­ar, of­fent­li­ga häng­ning­ar och gas­bi­lar som an­vän­de av­gas­ut­släpp från mo­to­rer för att kvä­va si­na of­fer.

Kon­cent­ra­tions­lä­ger och ghet­ton eta­ble­ra­des ock­så och fång­ar­na ut­nytt­ja­des till slav­ar­be­te. Vis­sa be­fäl i We­hr­macht ha­de in­vänd­ning­ar, men det sat­te in­te stopp för verk­sam­he­ten, och många van­li­ga mi­li­tä­ra en­he­ter, po­liskå­rer, lo­ka­la stöd­trup­per och fa­scist­mi­li­tia hjälp­te till med blods­utg ju­tel­sen. Ett av de störs­ta mass­mor­den var vid Ba­bij Jar i ut­kan­ten av Ki­ev i sep­tem­ber 1941. SS-jour­na­ler rap­por­te­rar att to­talt 600 000 per­so­ner dö­da­des en­bart 1941 och ter­rorn va­ra­de läng­re än Barbarossa då uppe­mot två mil­jo­ner män­ni­skor dö­da­des av Ein­satzgrup­pen mel­lan 1941 och 1944.

Ef­ter kri­get åta­la­des 24 fö­re det­ta be­fäl­ha­va­re i Ein­satzgrup­pen för brott mot mänsk­lig­he­ten vid Ein­satzgrup­pen-rät­te­gång­en, 1947–48. 14 fick döds­do­mar och 2 fick livs­tids fängelse. De öv­ri­ga fick kor­ta­re straff. De som ut­ar­be­tat sy­ste­met, Reichs­fü­h­rer-SS He­in­rich Himm­ler och SS-Ober­grup­pen­fü­h­rer Re­in­hard Heydrich, möt­te bå­da två sitt öde – den för­ra be­gick själv­mord i sin fäng­el­se­cell me­dan den se­na­re mör­da­des i Prag av al­li­e­ra­de agen­ter.

”ÄR DET MÖJ­LIGT ATT INKRÄKTARNA IN­TE LÄNG­RE SER OSS SOM MÄN­NI­SKOR OCH MÄR­KER OSS SOM BOSKAP? SÅ­DAN GRYMHET KAN IN­TE ACCEPTERAS.”

DAGBOKSINLÄGG FRÅN JU­NI 1941 AV MACHA ROLNIKAS, IN­VÅ­NA­RE I VILNIUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.