GE­NE­RAL FROST

Hitlers krig (Sweden) - - Andra Världskriget -

Sov­je­ter­na var ut­rus­ta­de för mi­nus­gra­der, med vad­de­ra­de vin­ter­klä­der och spe­ci­al­styr­kor – in­klu­si­ve skid­trup­per och slä­dar för att trans­por­te­ra va­pen.

Tys­kar­na ha­de ing­et så­dant. Hitlers tro på en snabb se­ger in­ne­bar att få av sol­da­ter­na ha­de vin­ter­klä­der som skyd­da­de mot ky­lan och re­sul­ta­tet var för­ödan­de. Skjut­va­pen ha­ka­de upp sig och det var svårt att lir­ka upp dem med handsk­kläd­da fing­rar, ma­ten frös så att en stuv­ning kun­de bli till en isklump, mo­to­rer skar ut­an frostväts­ka och in­ten­si­va snö­stor­mar sat­te Luft­waf­fe på mar­ken.

Frost­ska­dor­na var så om­fat­tan­de att 14 000 soldater tving­a­des am­pu­te­ra lem­mar. Ost­he­ers för­sörj­nings­lin­je, som var allt­för be­ro­en­de av häs­tar, slogs ut. Rö­da ar­méns motan­grepp den 5 de­cem­ber slog hårt när 88 sov­je­tis­ka di­vi­sio­ner plöj­de sig in i tys­ka lin­jer över en 80 mil bred front.

Det­ta kros­sa­de de re­dan tröt­ta tys­kar­na, men Hit­ler var in­te den som ac­cep­te­ra­de ett ne­der­lag och han be­ord­ra­de von Bock att hål­la stånd. Be­slu­tet var i bäs­ta fall tjurskal­ligt och ty­piskt för Fü­h­re­rens över­tro på sig själv som ge­ne­ral.

Rö­da ar­méns fram­ryck­ning ini­ti­e­ra­de en se­rie för­lus­ter för We­hr­macht, som g jor­de Hit­ler ra­san­de. von Rundstedt, von Brauchitsch och von Bock blev al­la tag­na ur tjänst när Hit­ler om­struk­tu­re­ra­de or­ga­ni­sa­tio­nen. Günt­her von Klu­ge blev be­ford­rad till fält­mar­skalk me­dan Hit­ler själv tog över som högs­ta be­fäl­ha­va­re.

För­änd­ring­ar­na ha­de in­te den öns­ka­de ef­fek­ten och en tak­tisk re­trätt be­ord­ra­des när pan­sarav­del­ning­ar­na drog 32,2 mil väs­terut till start­punk­ten för Ope­ra­tion Tyfon. Barbarossa ha­de miss­lyc­kats.

”VINDEN HUGGER I AN­SIK­TET MED NÅLAR

OCH SPRÄNGER

GE­NOM SKYDDANDE HUVUDBONADER OCH HANDS­KAR. ÖGO­NEN RIN­NER SÅ ATT MAN KNAPPT KAN SE NÅGON­TING.”

En We­hr­macht-sol­dat hål­ler ut­kik ef­ter ovän­ta­de rys­ka angrepp. WE­HR­MACHT-GENERALEN GOTTHARD HEINRICI OM DE HÅR­DA VILL­KO­REN Ne­dan: För att hed­ra in­vå­nar­nas enor­ma mod och ut­hål­lig­het ut­nämn­des Le­ning­rad till hjäl­tar­nas stad av den sov­je­tis­ka...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.