BARBAROSSAGENERALER

Hitlers krig (Sweden) - - Andra Världskriget -

DE TYS­KA OCH SOV­JE­TIS­KA BE­FÄL­HA­VAR­NA PÅ MOT­SAT­TA SI­DOR SAT­TE IN MIL­JON­TALS SOLDATER OCH STO­RA RE­SUR­SER I EN AV DE STÖRS­TA

KON­FLIK­TER VÄRL­DEN NÅ­GON­SIN SKÅ­DAT.

ADOLF HIT­LER

Re­dan på 1920-ta­let pub­li­ce­ra­de Hit­ler sin vi­sion om hur det tys­ka fol­ket skul­le skaf­fa Le­bens­raum el­ler livs­rum i öst. Fü­h­rern trod­de att Ryss­land in­te skul­le kla­ra ett na­zis­tiskt angrepp och iscen­sat­te Ope­ra­tion Barbarossa. Det var ett be­slut som för­de Tred­je ri­ket till un­der­gång.

JO­SEF STALIN

Ef­ter att na­tio­ner­na un­der­teck­nat en ic­ke-ag­gres­sions­pakt 1939 och sam­ar­be­tat un­der in­va­sio­nen av

Po­len väg­ra­de Jo­sef Stalin na­ivt nog att tro på in­for­ma­tio­nen om att Hit­ler och na­zis­ter­nas krigs­ma­skin för­be­red­de en in­va­sion av Sov­je­tu­ni­o­nen på en över 160 mil lång front.

WALT­HER VON BRAUCHITSCH

Fält­mar­kalk von Brauchitsch stöd­de Hitlers in­va­sion av Sov­je­tu­ni­o­nen. Han var över­be­fäl­ha­va­re för den tys­ka ar­mén un­der de förs­ta åren av and­ra världs­kri­get, men föll i on­åd när in­va­sio­nen av Moskva miss­lyc­ka­des.

GE­OR­GIJ ZJU­KOV

Trots ti­di­ga ne­der­lag i mot­stånds­kam­pen mot den in­va­de­ran­de tys­ka ar­mén för­blev mar­skalk Ge­or­gij

Zju­kov en central­fi­gur i Rö­da ar­méns kamp mot na­zis­ter­na och i slutse­gern i Det sto­ra fos­ter­länds­ka kri­get, som sov­je­ter­na kal­la­de and­ra världs­kri­get.

FE­DOR VON BOCK

Fält­mar­skalk Fe­dor von Bock var be­fäl­ha­va­re för Ar­mégrupp Mit­te un­der Barbarossa. Han mot­sat­te sig Hitlers änd­ring­ar i den ur­sprung­li­ga We­hr­macht­pla­nen att gå di­rekt mot Moskva istäl­let för att för­sö­ka om­ringa Rö­da ar­mé­styr­kor­na och in­ta Minsk och and­ra stä­der in­nan man gick mot hu­vud­sta­den.

ALEKSANDR VASILEVSKIJ

Mar­skalk Vasilevskij var en högt upp­satt med­lem av Rö­da ar­méns ge­ne­ral­stab och an­sva­rig för pla­ne­ring­en av en stor del av för­sva­ret kring Moskva hös­ten 1941, lik­som många aspek­ter av den sov­je­tis­ka mo­tof­fen­siv som till sist led­de till se­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.