TYSKLANDS AL­LI­E­RA­DE

Hitlers krig (Sweden) - - Andra Världskriget -

DE SMÅ NA­TIO­NER­NA SOM HAM­NA­DE I KÖTTKVARNEN MEL­LAN HIT­LER OCH STALIN.

FIN­LAND

Fin­land ha­de va­rit in­blan­dat i gräns­tvis­ter med Sov­je­tu­ni­o­nen

fö­re Barbarossa. De två na­tio­ner­na ha­de ut­käm­pat en tvist på Ka­rels­ka nä­set se­dan 1939 och Hit­ler såg chan­sen till en al­li­ans. Sam­ma dag som

Barbarossa in­led­de fins­ka ar­mén, även om den tek­niskt sett in­te till­hör­de ax­el­mak­ter­na, ett angrepp på Ka­rels­ka nä­set norr om Le­ning­rad. Även ef­ter Barbarossa va­ra­de fort­sätt­nings­kri­get fram till 1944.

RU­MÄ­NI­EN

Hit­ler var an­ge­lä­gen om en al­li­ans med Ru­mä­ni­en ef­tersom det gav ho­nom till­gång till ext­ra ol­je­re­ser­ver och det näst störs­ta trupp­till­skot­tet till Barbarossa.

Trup­per­na gick ihop med Ar­mégrupp Süd men fann att de­ras för­må­ga i strid of­ta kri­ti­se­ra­des av We­hr­macht­ge­ne­ra­ler­na. Än­då bi­drog de starkt till of­fen­si­ven mot Odes­sa och Krim, men när Sov­je­tu­ni­o­nen ryck­te väs­terut ha­de den rumänska ar­mén ing­et att

sät­ta emot.

ITA­LI­EN

Ef­ter den ge­men­sam­ma in­va­sio­nen av Gre­kland och Balkan var Mus­soli­ni an­ge­lä­gen

om att hjäl­pa si­na tys­ka al­li­e­ra­de. En ex­pe­di­tions­styr­ka

på 62 000 trup­per mo­bi­li­se­ra­des, men pre­cis som tys­kar­na var de oför­be­red­da på ky­lan. Den ita­li­ens­ka åt­ton­de ar­mén stöd­de We­hr­macht ge­nom

he­la kam­pan­jen men vi­sa­de sig va­ra en lätt match för Rö­da ar­mén. Tu­sen­tals krigs­fång­ar fick

li­da i sov­je­tis­ka fång­lä­ger.

UNG­ERN

LUng­ern var i al­li­ans med Tyskland ge­nom det gam­la ös­ter­ri­kiskun­g­ers­ka ri­ket och till­de­la­des

ter­ri­to­ri­um i Ru­mä­ni­en och Ju­go­sla­vi­en som ett sätt att loc­ka

dem in i kri­get. Trots det­ta var ung­rar­na tvek­sam­ma till att gå in med soldater och bi­drog mind­re än and­ra ax­el­mak­ter. De­ras plöts­li­ga kapitulation 1944 in­för Rö­da ar­méns fram­ryck­ning fick Hit­ler att till­sät­ta en ma­ri­o­nett­re­ge­ring som skul­le stäv­ja den sov­je­tis­ka

mot­stånds­kam­pen.

SLOVAKIEN

Slovakien grun­da­des 1939 som kli­ent­stat till Na­zi­tyskland. Som ma­ri­o­nettstat var Slovakien tvung­et att un­der­kas­ta sig tysk led­ning. Den slo­va­kis­ka ex­pe­di­tions­ar­mén

skic­ka­de 45 000 soldater till We­hr­macht, men des­sa ham­na­de på ef­ter­käl­ken ef­tersom man sak­na­de for­don som kun­de hål­la jäm­na steg med de snabba pan­sar­for­ma­tio­ner­na. När kri­get fort­sat­te för­svann stridsmo­ra­len och ma­jo­ri­te­ten av di­vi­sio­ner­na blev

re­na bygg­ba­tal­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.