MALMEDYMASSAKERN

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers Hämnd: Ardennerna -

FRU­STRA­TION, HÄMNDBEGÄR EL­LER VILJAN ATT SPRI­DA SKRÄCK FÅR SS-TRUP­PER ATT ÖPP­NA ELD MOT 113 AME­RI­KANS­KA KRIGS­FÅNG­AR I ETT AV KAMPANJENS MÖR­KAS­TE ÖGON­BLICK.

Ef­ter att ha nått ut­kan­ten av Mal­me­dy på ef­ter­mid­da­gen den 17 de­cem­ber, där de över­ras­ka­de en ame­ri­kansk kon­voj, beslagtog SS-översten Jochen Pei­per for­do­nen och sköt man­ska­pet. 113 ka­pi­tu­le­ran­de ame­ri­kans­ka soldater, varav 43 överlevde, me­ja­des ner i den ökän­da mas­sa­kern.

Två jour­na­lis­ter, Jack Bel­den från Ti­me Magazine och Hal Boy­le från As­so­ci­a­ted Press rå­ka­de va­ra i när­he­ten och rap­por­te­ra­de ome­del­bart om skan­da­len som åter­be­rät­ta­des av ame­ri­kans­ka 1:a ar­mén ut­an cen­sur.

Var­för hän­de det här? I hu­vud­sak ha­de SS-trup­per­na kri­gat myc­ket på öst­fron­ten, där den sor­tens mas­sak­rer på rys­ka soldater och ci­vi­la var van­li­ga, och till och med upp­munt­ra­des. Pei­per ha­de ock­så in­for­me­rat si­na män på för­hand: ”Un­der ope­ra­tio­nen kom­mer re­ge­men­tet att tving­as an­fal­la hän­syns­löst ... det kom­man­de upp­dra­get blir den sis­ta chan­sen att vin­na kri­get. Fi­en­den mås­te bli gal­na av skräck över att SS kom­mer.” And­ra, mind­re mas­sak­rer ut­för­da av Volks­gre­na­di­er-en­he­ter mot ame­ri­kans­ka soldater och ci­vi­la re­gi­stre­ra­des ock­så. Den re­sul­te­ran­de pub­li­ci­te­ten stärk­te in­te ba­ra de al­li­e­ra­des mot­stånds­vil­ja, ut­an led­de även till en våg av vålds­hand­ling­ar mot tys­ka krigs­fång­ar när of­fen­si­ven i ökan­de grad ur­ar­ta­de till ett gräns­löst skräck­sce­na­rio i det snötäck­ta land­ska­pet.

Pei­pers mor­dis­ka hand­ling­ar var ock­så en re­ak­tion på de al­li­e­ra­des bomb­ning av tys­ka stä­der, och möj­li­gen ett ut­tryck för hans egen fru­stra­tion över att of­fen­si­ven gick så lång­samt. Han viss­te, lik­som de and­ra be­fäl­ha­var­na vid fron­ten, att ame­ri­ka­ner­na skul­le återhämta sig från det över­rump­lan­de an­grep­pet och kon­cen­tre­ra sin enor­ma strids­styr­ka mot hans soldater från Tred­je ri­ket.

”FI­EN­DEN MÅS­TE BLI GAL­NA AV SKRÄCK ÖVER ATT SS KOM­MER.” SS-övers­te Jochen Pei­per

Li­ket av en ame­ri­kansk sol­dat ef­ter Mal­me­dy-mas­sa­kern.

Ovan: Jochen Pei­per döm­des till slut till 12 års fängelse för krigs­för­bry­tel­ser. Lik ef­ter bel­gi­er som ock­så fal­lit of­fer för tys­ka trup­per un­der mo­tof­fen­si­ven vän­tar på iden­ti­fi­e­ring in­nan de be­gravs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.