DET BLI SLAGS­MÅL FÖR ATT VI SAT­SA­DE SÅ HÅRT”

Hockeybibeln - - DA & NU - Henrik Lund­gren

Vil­ket är ditt förs­ta min­ne av hoc­key här i Umeå?

– Själv­klart der­by­na mot Skellefteå, jag minns hur vi ha­de ung­domsläk­ta­ren pre­cis ne­dan­för Skel­l­ef­teås bor­t­aklack. Det var på den ti­den då bå­da la­gen kva­la­de upp­åt och det var fullt drag i hal­len. Re­dan då blev jag ju frälst.

”Klub­ben mår bra nu”

Ökvist av­slu­ta­de kar­riä­ren med att ta Björklö­ven till SM-fi­nal mot Färjestad. Året ef­ter, 1988/89, slu­ta­de klub­ben jum­bo i elit­se­ri­en och ef­ter det har det va­rit en oer­hört tung tid för klub­ben och de­ras sup­port­rar. Två yn­ka sä­song­er i elit­se­ri­en, som slu­ta­de med di­rekt ned­flytt­ning igen, och res­ten i all­svens­kan. I al­la fall tills 2009/10, då klub­ben på grund av eko­no­mis­ka pro­blem tvångs­ned­flyt­ta­des till di­vi­sion ett. En av Sve­ri­ges mer klas­sis­ka klub­bar, med sup­port­rar över he­la lan­det, har missköts så till den mil­da grad att de in­te lyc­kats ta sig till­ba­ka till SHL se­dan 2000/01.

Men kanske är det nå­got på gång nu. Med Jo­a­kim Fa­ger­vall som trä­na­re och Ste­fan Ö­hman som fyscoach har Umeå-klub­ben fått en sta­bi­li­tet de sak­nat ti­di­ga­re.

– Jag tyc­ker att klub­ben mår bra nu. Det har va­rit två tuf­fa sä­song­er sen jag kom till­ba­ka, men i år, och egent­li­gen re­dan från slu­tet av för­ra, har det känts bätt­re. Med Fa­ger­vall och Öhman tyc­ker jag att vi är på rätt väg, sä­ger Ot­tos­son.

Vad har för­änd­rats med dem?

– Jäm­fört med i fjol har vi trä­nat mer mängd och kanske li­te hår­da­re. Plus att vi fått va­ra näs­tan full trupp re­dan från bör­jan. Vi har fått kom­ma ihop som ett gäng. Fa­ger­vall känns proff­sig, han har va­rit i SHL och vet vad som krävs.

To­re Ökvist nic­kar och hål­ler med. Be­to­nar att han in­te har till­räck­lig in­syn för att kun­na sä­ga nå­got om kva­li­te­ten på la­get och trä­ning­ar­na, men sä­ger att käns­lan ut­i­från är att nå­got är på gång.

– In­tres­set i stan är stort, och på job­bet snac­kas det all­tid Björklö­ven, oav­sett om det ring­er från Stock­holm el­ler Gö­te­borg. Det känns som att det finns ett lag att byg­ga på, sen gäl­ler det att få ihop det från bör­jan. Vi har ju sett de se­nas­te åren hur la­gen vand­rat från bot­ten till top­pen, det hän­der myc­ket i all­svens­kan.

”Jag kän­ner ing­en ex­tra press”

De fles­ta kan nog, möj­li­gen med un­dan­tag för folk bo­en­de i Skel­l­ef­teå­om­rå­det, tyc­ka att det skul­le va­ra rätt kul att få upp klas­sis­ka Björklö­ven i den högs­ta se­ri­en igen. Ax­el ­Ot­tos­son ser gär­na att hans klubb går upp, men är no­ga med att in­te stres­sa.

– Jag kän­ner ing­en ex­tra press att gå upp ba­ra för att vi är Björklö­ven. Det har ju va­rit stru­ligt med eko­no­min och man fick bör­ja om. Vi kan in­te skyn­da fram och bli ett topp­lag och gå upp i SHL di­rekt. Ska vi bli ett bra lag tar det tid. Det är klart att ”Lö­ven” hör hem­ma i SHL, men det är ing­en pa­nik. Vi ska in­te kö­pa sön­der oss och tokchan­sa för att gå upp di­rekt. När vi väl går upp ska vi helst ha en plan för det ock­så, och in­te gö­ra som L­ek­sand och åka upp och ner he­la ti­den.

SKAVIBLIETTBRALAGTAR DETTID–VISKAINTEKÖPA ­SÖN­DER OSSOCHTOKCHANSA

FÖRATTGÅUPPDIREKT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.