ETT ÖGON­BLICK!

Hockeybibeln - - DA & NU - Andre­as Lill­han­nus

…med Jo­nas John­son, 47, med tre SM-guld, ett VM-sil­ver och ett VM-brons som spe­la­re, som nu gör sin and­ra sä­song som trä­na­re i Vi­ta Häs­ten.

Hur ser du på din förs­ta sä­song, där ni slu­ta­de tia?

– Sam­man­ta­get gjor­de vi en bra sä­song. Vi ha­de höga top­par men ­li­te för lå­ga da­lar. Det slu­ta­de li­te tungt, vi kun­de in­te tam­pas om det he­la vägen fram. För min del var det po­si­tivt, jag lär­de mig väl­digt myc­ket.

Det var gans­ka tur­bu­lent i klub­ben med eko­no­mis­ka be­kym­mer och di­ver­se per­so­nal som hop­pa­de av.

– Ja… räk­nar man in allt så kun­de spe­lar­na han­te­ra det på ett bra sätt än­då. Själv­klart blir al­la på­ver­ka­de på ett el­ler an­nat sätt, och det gör att spe­lar­nas pre­sta­tion var än ­bätt­re än re­sul­ta­tet vi­sar.

Ni har valt att in­te ha nå­gon sport­chef se­dan Niklas Czar­nec­ki hop­pa­de av. Hur myc­ket har ditt jobb för­änd­rats?

– Niklas job­ba­de kvar en bit ef­ter och gjor­de ett stort jobb. Men vi som är kvar har fått för­de­lat li­te jobb. Jag har fått job­ba mer med mi­na kon­tak­ter.

Du har ju enor­ma me­ri­ter som spe­la­re. Hur tar du med dig det in i trän­ar­bå­set?

– Det är bra att ha som bak­grund. Men sam­ti­digt speg­lar det av sig mind­re och mind­re i min roll som trä­na­re. Men det är klart, jag har ­va­rit på isen och i många si­tu­a­tio­ner, det är en del jag tar med mig och kan ut­nytt­ja på ett el­ler an­nat sätt.

Hur bra är Vi­ta Häs­ten i år?

– Vi har tio nya spe­la­re som jag tyc­ker kom­mer in och stär­ker la­get. Jag hop­pas verk­li­gen på topp åt­ta, och jag tyc­ker att vi ska kla­ra av det.

Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Det är tur­bu­lent runt om­kring i värl­den, så jag öns­kar mig ett ­po­si­ti­va­re kli­mat och en stör­re för­stå­el­se män­ni­skor emel­lan.

”Vi ska kla­ra topp åt­ta”, sä­ger Vi­ta Häs­tens Jo­nas John­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.