”JAG HAR VÄNT BLAD”

Nick­las Grossmann ska vi­sa vägen till­ba­ka mot top­pen för Södertälje

Hockeybibeln - - NEWS - Hans Abra­hams­son

För knappt ett år se­dan spe­la­de han NHL-hoc­key med Cal­ga­ry Fla­mes.

Nu ska Nick­las Grossmann, 32, f­ör­sö­ka lyf­ta Södertälje från bot­ten­träs­ket i Hoc­key­all­svens­kan.

– Jag har vänt ett nytt blad i boken och vill hit­ta på någon­ting bra här med Södertälje, sä­ger den ru­ti­ne­ra­de bac­ken.

Det är ing­et snack om vem som är den mest me­ri­te­ra­de spe­la­ren i årets all­svens­ka.

Nick­las Grossmann har bland an­nat två VM-tur­ne­ring­ar och när­ma­re 600 mat­cher i NHL-klub­bar som Dal­las Stars, Ari­zo­na Coyo­tes och Phi­la­del­p­hia Fly­ers på me­rit­lis­tan.

För­ra sä­song­en in­led­de han med ett så ­kal­lat try­out-kon­trakt med Cal­ga­ry Fla­mes. Men ­ef­ter ba­ra tre mat­cher vil­le klub­ben flyt­ta ner den stor­väx­te bac­ken i AHL. Nå­got Grossmann in­te var in­tres­se­rad av. I stäl­let blev det SHL-spel med Örebro.

”Gla­mou­ren i NHL var en bonus”

Den här sä­song­en tar Grossmann ­yt­ter­li­ga­re ett steg ner­åt i se­ri­e­sy­ste­met då han skri­vit på ett treårs­kon­trakt med ­Södertälje SK.

Klub­ben han till­hör­de un­der si­na ju­ni­orår och som han läm­na­de för tolv år se­dan.

– På nå­got sätt har det all­tid fun­nits i bak­hu­vu­det att nå­gon gång spe­la med Södertälje igen. När och hur vil­le jag in­te må­la upp ti­di­ga­re, det är dock så här det fun­kar i bran­schen. Nu känns det häf­tigt att kom­ma till­ba­ka där jag bör­ja­de kar­riä­ren och fick ett av­stamp i­nnan jag åk­te till Nor­da­me­ri­ka, sä­ger Grossmann.

Är NHL ett av­slu­tat ka­pi­tel för dig?

– Är jag re­a­lis­tisk är nog dör­ren gans­ka stängd. Jag vet hur bu­si­nes­sen fun­ge­rar i NHL. Själv­klart vo­re det skit­häf­tigt om nå­gon ­hör­de av sig, men jag vet att de gär­na sat­sar ungt. I­ng­et ne­ga­tivt med det, jag har haft en ka­non­kar­riär och ser det här som en möj­lig­het att ha en kar­riär här hem­ma ock­så.

Ef­ter al­la år i NHL, vad är egent­li­gen driv­kraf­ten nu att gå ner till en van­lig trä­ning?

– Jag har inga pro­blem alls med det. Sä­song­er­na i AHL, in­nan jag kom in i det så kal­la­de fin­rum­met, var ock­så jät­te­ro­li­ga. Allt det g­la­mou­rö­sa runt NHL var mer som en bonus. Jag har verk­li­gen ing­et emot det All­svens­kan har att er­bju­da. Jag kan tyc­ka att det är li­te char­migt, långa buss­re­sor och man so­ver och svet­tas ihop.

Du är 32 år nu och har upp­levt väl­digt myc­ket på den sto­ra sce­nen. Vad är m­ål­sätt­ning­en nu för egen del?

– Att va­ra så bra som möj­ligt. Ut­veck­las v­ar­je dag, att bå­de jag och la­get blir bätt­re. Jag för­sö­ker de­la med mig av min er­fa­ren­het och ru­tin. Kän­ner jag att grup­pen blir bätt­re har jag lyc­kats. Det är nå­got jag strä­var ef­ter.

”Det pas­sar oss gans­ka bra”

An­ri­ka Södertälje SK fick en rik­tigt tung åter­komst till Hoc­key­all­svens­kan. Klub­ben slu­ta­de sist i ta­bel­len för­ra sä­song­en och räd­da­de nytt kon­trakt via kval­spel.

Med Grossmann och yt­ter­li­ga­re någ­ra i­ntres­san­ta ny­för­värv i la­get är målsättningen den här sä­song­en be­tyd­ligt hög­re:

– Jag är ny i klub­ben och i li­gan och ser fram mot en spän­nan­de sä­song. Jag tror att många ex­per­ter har ran­kat oss på den und­re hal­van och det pas­sar oss gans­ka bra. Det känns bra för klub­ben, och vi har ett gans­ka in­tres­sant lag. Vi har en bra bland­ning mel­lan ungt och li­te äld­re.

”Jag har verk­li­gen ing­et emot det All­svens­kan har att er­bju­da. Kan t yc­ka att det är li­te char­migt, långa buss­re­sor och man so­ver och svet­tas ihop. ” SÖDERTÄL J E

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.