KRASCHADE

Hockeybibeln - - STÄNGDA - Jo­nas Gustavs­son

För någ­ra år se­dan var Hoc­key­all­svens­kan över­sål­lad av nor­da­me­ri­ka­ner. I år? Ba­ra el­va trans­at­lan­ter stod un­der av­tal in­för se­ri­estart.

– För­kla­ring­ar­na är fle­ra, sä­ger Os­kars­hamns sport­chef Per Kent­tä.

An­ta­let ut­länds­ka spe­la­re i Hoc­key­all­svens­kan har mins­kat de se­nas­te ­sä­song­er­na.

2012/2013 spe­la­de to­talt 91 ut­länds­ka spe­la­re (ju­ni­o­rer och SHL-lån in­räk­na­de) i se­ri­en, men i fjol var siff­ran näs­tan hal­ve­rad då sam­ma siff­ra var 48 spe­la­re.

Fram­för allt är an­ta­let spe­la­re från Ka­na­da och USA be­tyd­ligt fär­re.

Un­der tre sä­song­er mel­lan 2012 och 2015 spe­la­de över 40 trans­at­lan­ter i se­ri­en var­je år, men se­dan har det sta­digt mins­kat.

För två år se­dan var siff­ran 26 och i fjol 20. I år finns ”ba­ra” el­va trans­at­lan­ter kon­trak­te­ra­de från se­ri­estart. Fy­ra av dem spe­la­de svensk hoc­key re­dan i fjol och en fem­te (Alex Hutchings) har spe­lat i Sve­ri­ge in­nan.

An­ta­let helt nya nor­da­me­ri­kans­ka an­sik­ten är allt­så ba­ra sex.

”Många har bränt sig”

Vad har hänt?

– För­kla­ring­ar­na är fle­ra, sä­ger Os­kars­hamns sport­chef Per Kent­tä.

Han pe­kar bland an­nat på att Mal­mö och Rög­le, två lag som tra­di­tio­nellt haft många trans­at­lan­ter i trup­per­na, gick upp i SHL i och med ex­pan­sio­nen 2015.

Ti­di­ga­re har även Väx­jö och Örebro, ock­så det två lag med många nor­da­me­ri­ka­ner, läm­nat se­ri­en för SHL-spel.

– Men fram­för allt hand­lar det om eko­no­mi. Kon­kur­ren­sen från and­ra län­der i Eu­ro­pa­har ökat. Det hand­lar om en kom­bi­na­tion där eko­no­min är star­ka­re i and­ra eu­ro­pe­is­ka ligor sam­ti­digt som all­svens­ka klub­bar har li­te mind­re ­peng­ar att rö­ra sig med, sä­ger Kent­tä.

– Se­dan ska man ve­ta att det för­u­tom lön till­kom­mer en hel del kost­na­der för im­por­ter, som re­sor, trans­fer­kort och an­nat.

Tings­ryds sport­chef To­mas Bergs­trand är in­ne på sam­ma lin­je.

– Det hand­lar om eko­no­mi. Nor­da­me­ri­ka­ner ska kanske ha li­te mer ­be­talt än svens­ka spe­la­re, men är sam­ti­digt en chans­ning och man vet in­te all­tid vad man får ef­tersom de är svå­ra­re att scou­ta med vå­ra re­sur­ser. Jag tror många klub­bar har bränt sig li­te och med tufft eko­no­miskt lä­ge och nya li­cens­reg­ler är man väl­digt rädd om si­na peng­ar i dag.

Tings­ryd har bå­de flip­pat och flop­pat när man häm­tat in nor­da­me­ri­ka­ner. Éric Cas­ton­gu­ay blev en su­per­hit. Ge­off Wal­ker en ka­ta­strof som fick gå in­nan sä­song­en drog i gång.

– De två ex­emp­len vi­sar hur stor skill­na­den kan va­ra, sä­ger Bergs­trand.

– Skick­lig­hets­mäs­sigt var Wal­ker kanske bäst i la­get, pro­ble­met var ba­ra att han var en pösmunk. Han lo­va­de he­ligt att kom­ma i sin bäs­ta form nå­gon­sin, men det gjor­de han ­in­te. Det ha­de kun­nat bli kost­samt för oss att bli av med ho­nom, men han ha­de in­te mage att be­gä­ra nå­got och skäm­des gans­ka myc­ket­. Cas­ton­gu­ay var mot­sat­sen. Det märk­tes ­di­rekt att han ha­de helt and­ra le­da­re­gen­ska­per och var be­tyd­ligt mer välträ­nad.

”CHL har bli­vit ett skylt­föns­ter”

Tings­ryd har haft fle­ra nor­da­me­ri­ka­ner i la­get var­je år se­dan den all­svens­ka co­me­bac­ken, men har i år ba­ra en.

– Jag ha­de gär­na haft in nå­gon mer, jag gil­lar men­ta­li­te­ten de står för, men det är in­te lätt och kos­tar en slant, sä­ger Bergs­trand.

– Kon­kur­ren­sen är av­se­värt stör­re nu än för någ­ra år se­dan ock­så. Det är bätt­re ­peng­ar i tys­ka andra­li­gan än hos oss. Den som väl­jer all­svenskt spel gör det i hop­pet om att nå peng­ar­na i SHL, ing­et an­nat.

Per Kent­tä me­nar ock­så att nya Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue (CHL) bli­vit en kon­kur­rent om spe­la­re.

– CHL har bli­vit ett bra skylt­föns­ter i Eu­ro­pa, spe­lar man i en klubb som är med i CHL kan man vi­sa upp sig i fle­ra län­der och för fle­ra­klub­bar. Hur tror du att det ser ut med im­por­ter om fem år?

– Jag tror in­te det blir helt olikt som se­ri­en bli­vit i dag. Vi kom­mer att ha im­por­ter, men se­ri­en kom­mer fram­för allt att va­ra en ­ut­veck­lings­li­ga med mer­par­ten svens­ka spe­la­re.

Aus­tin Far­ley, 23, Björklö­ven TRANSATLANTERNA I HA 2017/2018 Éric Cas­ton­gu­ay, 29, AIK Lu­ke Pither, 28, Alm­tu­na Ke­vin Marshall, 28, Os­kars­hamn David Val­lo­ra­ni, 28, Alm­tu­na Alex Hutchings, 26, Björklö­ven Co­dy Murphy, 26, Björklö­ven Sha­ne Owen, 27,...

To­mas Bergs­trand.

Per Kent­tä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.