ALL­SVENS­KANS FYNDMARKNAD

Hockeybibeln - - STÄNGDA - Jo­nas Gustavs­son sport@af­ton­bla­det.se

Niklas Ru­bin och Tex Williamsson. Ge­men­sam näm­na­re? Bå­da klev rakt från Hoc­key­et­tan till Hoc­key­all­svens­kan i fjol och gjor­de dun­der­suc­cé.

Och bakom dem blom­ma­de fle­ra målvakter från di­vi­sio­nen un­der.

Hoc­key­et­tan har bli­vit en ­fyndmarknad för all­svens­ka ­klub­bar i jakt på målvakter.

– Det finns väl­digt många bra målvakter i Et­tan, sä­ger Niklas Ru­bin.

Mål­vakts­ge­nom­brot­ten står som spön i bac­ken i Hoc­key­all­svens­kan.

I fjol stod två kil­lar ut: Tex Williamsson, Pan­tern, och Niklas Ru­bin, Tings­ryd. Två målvakter som kom från ”­ing­en­stans”, slog ige­nom med dun­der och brak och hux flux blev två av se­ri­ens ab­so­lut bäs­ta bur­väk­ta­re.

Tex Williamsson be­lö­na­des med ett SHL-av­tal med Mal­mö och lå­nas i år ut till Lek­sand, me­dan Ru­bin fick age­ra tred­je­mål­vakt i HV71 un­der slut­spe­let i vå­ras och där­med har SHL-ögon på sig.

Den ge­men­sam­ma näm­na­ren är att ­du­on kom från Hoc­key­et­tan till Hoc­key­all­svens­kan och slog ige­nom un­der ­de­but­sä­song­en.

Men de var in­te en­sam­ma om att ­kom­ma från Hoc­key­et­tan och blomst­ra i fjol.

Alex­an­der Sahlin, som ti­di­ga­re va­rit back­up i Alm­tu­na med spar­sam is­tid, för­de upp Södertälje till Hoc­key­all­svens­kan 2016 och gnist­ra­de un­der långa stun­der bakom ett svagt för­svar un­der för­ra s­äsong­en.

Li­nus Lundin, AIK, Lud­vig Engsund, Väs­ter­vik, och Mat­ti­as Pet­ters­son, Mo­ra, kom ock­så al­la från Hoc­key­et­tan och vi­sa­de spi­ran­de form, även om de mest fick ha a­nd­ras­pa­den.

Tren­den är tyd­lig: Hoc­key­et­tan har bli­vit en fyndmarknad för all­svens­ka klub­bar när det gäl­ler målvakter.

”Är ett kon­cpet som fun­ge­rar”

– Et­tan är ing­en då­lig se­rie, ab­so­lut in­te. Man ut­veck­las myc­ket som mål­vakt där. Ser du på målvakter i svensk elit­hoc­key är det många som spe­lat i den se­ri­en, sä­ger Niklas Ru­bin.

– Det finns än­nu fler målvakter som kan ta kli­vet upp och le­ve­re­ra på all­svensk ni­vå. Det är jag över­ty­gad om. Käns­lan är att de all­svens­ka klub­bar­na vå­gar sat­sa på målvakter

från di­vi­sio­nen un­der ock­så?

– Pre­cis, de har väl sett att det är ett ­kon­cept som fun­ge­rat de se­nas­te åren och spe­ci­ellt i fjol. Det är kul att man vå­gar ge unga och hung­ri­ga kil­lar chan­sen.

Tex Williamsson är in­ne på sam­ma lin­je som Niklas Ru­bin.

– Det finns väl­digt många bra målvakter i Hoc­key­et­tan. Det kanske in­te ser ”wow” ut på papp­ret när de vär­vas, men många är bra.

Job­ba­de hel­tid som snic­ka­re

Med tan­ke på hur många målvakter som lyc­kas ta ste­get upp är frå­gan hur stort a­vstån­det är mel­lan se­ri­er­na.

– Det är ett steg och det märks att ni­vån höjs på allt, men jag var in­ställd på det så jag tyc­ker in­te det kom som en käft­smäll. Det är skill­nad, men jag tyc­ker in­te att

KLUB­BAR­NA HAR BÖR­JAT LE­TA I LÄG­RE DI­VI­SIO­NER EF­TER NYA STJÄRNSKOTT

man ska över­dri­va hur stort ste­get är, sä­ger ­Ru­bin.

Bå­de Niklas Ru­bin och Tex Williamsson me­nar att de har bli­vit bätt­re målvakter på all­svensk ni­vå, och bå­da pe­kar på för­ut­sätt­ning­ar­na som en grund för det.

Att va­ra mål­vakt i Hoc­key­all­svens­kan och i Hoc­key­et­tan är två ­skil­da värl­dar.

– En enorm skill­nad. Jag job­ba­de hel­tid som snic­ka­re när jag spe­la­de i Var­berg och trä­na­de på kväl­lar­na. Upp kloc­kan sex och hem halv nio. Nu är det ba­ra hoc­key. Men jag är glad att jag gjor­de ett så­dant år i Et­tan, när man kom­mit dit jag är nu kän­ner man hur få för­un­nat det här är. Det gäl­ler att ta till va­ra på ti­den, sä­ger Ru­bin.

Tex Williamsson, som hun­nit bli 26 år, var till och med på väg att läg­ga av när var­da­gen tryck­te på som mest.

– Det var året in­nan jag kom till Pan­tern som jag var less. Jag räk­na­de he­la ti­den hur många tim­ mar jag var tvung­en att job­ba var­je må­nad för att få det att gå ihop eko­no­miskt. Det var tufft att få ihop allt med jobb, trä­ning och mat. Det var mer att man fick kas­ta i sig mat när man hann. Jag tänk­te att så här kan man kanske in­te ha det he­la li­vet, jag var ju än­då li­te till åren, sä­ger han.

– In­nan jul det året sa jag upp mig från mitt jobb, flyt­ta­de hem till mam­ma och pend­la­de till Ty­ringe. Då kan man sä­ga att det vän­de. Ef­ter det har allt va­rit upp­åt och jag fick chan­sen i Pan­tern året ef­ter.

Vad job­ba­de du med?

– Vad har jag in­te job­bat med? Jag har gjort allt från att ka­pa rör till att stä­da och va­ra ele­vas­si­stent. Jag har job­bat för att kun­na spe­la ishoc­key.

En an­nan värld nu?

– Ja. Jag kan kon­cen­tre­ra mig på hoc­keyn på ett an­nat sätt. Nu går jag någ­ra kro­nor plus ock­så. Det var tur att jag in­te la av. Tror du att du har nyt­ta av dina år i läg­re di­vi­sio­ner?

– Fram­för allt upp­skat­tar man nog det här mer än de som ald­rig job­bat på van­li­ga jobb. Jag tror ock­så det stär­ker mig men­talt, jag har ta­git den långa vägen hit.

”Är en kro­kig väg mot top­pen”

Bå­de Niklas Ru­bin och Tex Williamsson har allt­så fått job­ba för att få spe­la ishoc­key på hel­tid, men bå­da tryc­ker ock­så på hur n­yt­tig ti­den i Hoc­key­et­tan va­rit. Att det stärkt men­talt. Mic­ce Andre­as­son är mål­vaktsträ­na­re i Alm­tu­na och har sko­lat ett gäng topp­mål­vak­ter i oli­ka klub­bar ge­nom åren. Han ­hål­ler med om att skal­len är det vik­ti­gas­te hos målvakter:

– Jag tror fak­tiskt in­te det har nå­gon ­be­ty­del­se vil­ken se­rie du kom­mer ifrån så länge du har skal­len med dig. Det hand­lar om vad du har in­nan­för pann­be­net, sä­ger han.

– Det kan va­ra sto­ra kliv mel­lan se­ri­er­na, men allt hand­lar om att bli nog­gran­na­re ju hög­re upp du kom­mer.

Just Mic­ce Andre­as­sons Alm­tu­na är en klubb som väl­jer att sat­sa på två Hoc­key­et­tan-målvakter den här sä­song­en i form av Ar­vid Ljung från Ma­ri­estad och Oscar F­rö­berg som var ut­lå­nad från Örebro till ­Ar­bo­ga i fjol.

Kanske blir nå­gon av dem en ny suc­cé­kee­per från Hoc­key­et­tan.

– Jag tror sten­hårt på dem. De har enormt bra skal­le bå­da två och jag tror bå­da kan gå långt. Det är en kro­kig väg mot top­pen men de ska va­ra som bäst i ja­nu­a­ri, sä­ger ­Andre­as­son. Var­för tror du många klub­bar sat­sar mer på målvakter från Hoc­key­et­tan n­ume­ra?

– Det finns bra kil­lar där... men de kanske in­te har nå­got val på grund av eko­no­min h­el­ler, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.