SÅ SPE­LAR KARLSKO­GA

Hockeybibeln - - KARLSKOGA -

Klub­bens gam­la stor­spe­la­re To­bi­as Ther­mell och Kristo­fer Näslund har lyc­kats gö­ra Karlsko­ga till ett topp­lag år ef­ter år trots stor spe­la­r­om­sätt­ning. En stor del i det är en stark kär­na med spe­la­re som står för vis­sa vär­de­ring­ar där de nya slus­sas in i sam­ma tänk, vil­ket ska­par en oer­hört stark grupp. Karlsko­ga har fått en stäm­pel på sig som ”grislag” och spe­lar ock­så in­ten­sivt och fy­siskt, men har de se­nas­te åren ock­så ad­de­rat väl­digt myc­ket skick­lig­het.

Victor Berglind Jacob Lundegård Rasmus Bengtsson

David Suvanto Ax­el Lindström Henrik Rom­mel David Bernhardt

Carl Berglund

Gustaf Thorell Ju­li­uz Persson Mi­kael Eriks­son

Oli­ver Eklind

Pa­trik Parkkonen

Vik­tor Lang Ri­card Blidstrand Mar­tin Lindberg

Jeff Hayes Si­mon Mattsson Niklas Lihagen Fred­rik Höggren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.