SVENS­KA HOC­KEY-LI­GAN

En mål­sätt­ning, en dröm – och på sikt ock­så en för­ut­sätt­ning för att ­över­le­va som elit­klubb. Men hur stängd är egent­li­gen SHL-dör­ren och fram­för allt: hur myc­ket hår­da­re slår den igen när det nya tv-av­ta­let lö­ser ut näs­ta sä­song? Sport­bla­det tit­tar närm

Hockeybibeln - - STÄNGDA - Text: HansA­bra­hams­son

Ifebru­a­ri kun­de Sport­bla­det av­slö­ja den enor­ma eko­no­mis­ka klyf­ta som är på väg att ska­pas mel­lan SHL och Hoc­key­all­svens­kan. En stor an­led­ning är det minst sagt luk­ra­ti­va tv-av­tal, värt 3,1 mil­jar­der, som SHL har skri­vit för de kom­man­de sex åren.

Från och med näs­ta sä­song får SHL-klub­bar­na drygt 40 mil­jo­ner var i tv-peng­ar och cen­tra­la av­tal. Drygt tio mil­jo­ner mer än ti­di­ga­re.

Klub­bar­na i All­svens­kan får 2,3 mil­jo­ner kro­nor från sin or­ga­ni­sa­tion.

Hoc­key­all­svens­kans li­ga­chef, Son­ny Lund­wall, kon­sta­te­rar att skill­na­den mel­lan lan­dets två högs­ta ligor är gi­gan­tisk:

– Först är det ba­ra att gra­tu­le­ra SHL som har lyc­kats få så bra be­talt. Min egen re­flek­tion är att jag har väl­dig svårt att för­stå att det ska skil­ja tio gång­er så myc­ket, el­ler det blir ju be­tyd­ligt mer än så, för det finns ing­et sta­tis­tiskt un­der­lag som mo­ti­ve­rar det. Tit­tar man på publik­in­tres­se, tit­tar­siff­ror och me­di­e­ex­po­ne­ring bor­de skill­na­den lig­ga mel­lan 30–50 pro­cent jäm­fört med vad SHL har.

Hur kan det ha bli­vit så här?

– Det finns en mark­nad och den sät­ter ­pri­set. Ing­en be­ta­lar mer än nöd­vän­digt. Ä­ndå får jag in­te ihop att skill­na­den är så stor. ­Rim­li­gen bor­de det lig­ga runt hälf­ten, allt­så 50 pro­cent. Det här kan man ha syn­punk­ter på, men i slutän­dan är det nå­gon som ska öpp­na plån­bo­ken. Vi får job­ba på vårt va­ru­mär­ke och job­ba med att hö­ja vå­ra ni­vå­er. In­te gö­ra det ge­nom att be­te oss som gökung­ar och hop­pas att and­ra ska stop­pa ma­ten i mun­nen på oss.

”Be­vis­li­gen går det fort­fa­ran­de”

Den sto­ra eko­no­mis­ka skill­na­den, i kom­bi­na­tion med att Kval­se­ri­en skro­ta­des för tre år se­dan, har gjort att allt fler på sikt ser att möj­lig­he­ter­na krym­per för all­svens­ka klub­bar att avan­ce­ra upp­åt i se­ri­e­sy­ste­met.

Sam­ti­digt har lag som Lek­sand och Mo­ra ta­git ste­get upp i SHL de två se­nas­te åren ­ge­nom att spe­la bort SHL-lag i bäst av sju mat­cher.

Från och med näs­ta sä­song blir allt­så den eko­no­mis­ka klyf­tan än stör­re, men Mo­dos ny­till­träd­de sport­chef Mi­chael Sund­löv vill in­te pra­ta om att det här är sista sä­song­en när det finns en rim­lig chans att gå upp till SHL. – Man kan ab­so­lut häv­da att det blir svå­ra­re,men det är ju lag som har kla­rat av det. Be­vis­li­gen går det fort­fa­ran­de. Men visst: med än­nu mer peng­ar in finns det en li­ten risk att SHL-klub­bar­na sam­lar peng­ar i la­dor­na och se­dan las­sar in på spe­la­re i ja­nu­a­ri och får en helt an­nan trupp än ti­di­ga­re, sä­ger Sund­löv.

– Det finns för­ut­sätt­ning­ar att hand­la på sig nya spe­la­re. Sam­ti­digt är det in­te ba­ra att få dem och la­get att pre­ste­ra, det är trots allt män­ni­skor vi pra­tar om. Jag hop­pas att de lag som job­bar ihop över tid ock­så blir ­be­lö­na­de.

Att de ex­tra mil­jo­ner­na skul­le hö­ja den sports­li­ga kva­li­te­ten ra­di­kalt tror man in­te från all­svenskt håll. Mi­chael Sund­löv me­nar i stäl­let att ris­ken är stor att det är de be­fint­li­ga spe­lar­na i mel­lan­skik­tet som får hög­re lön.

– Jag hop­pas att de (SHL) gör nå­got vet­tigt med peng­ar­na som kom­mer in. Läg­ger på ­ut­bild­ning och så vi­da­re. Att de fun­de­rar på vad de vill gö­ra med svensk hoc­key i stort. Jag hop­pas, och är gans­ka sä­ker på, att de t­än­ker till hur de vill an­vän­da peng­ar­na, s­äger Sund­löv.

Li­ga­che­fen Son­ny Lund­wall är in­ne på sam­ma spår:

– Det finns ett tak nå­gon­stans för hur myc­ket bätt­re det kan bli och jag tror att SHL har upp­nått det ta­ket. På sikt mås­te de in­se att det är omöj­ligt att kon­kur­re­ra med KHL och NHL och även med Schweiz. Med tan­ke på de peng­ar som finns där och att skat­te­reg­ler­na ser så to­talt an­norlun­da ut. I dag tjä­nar­en snitt­spe­la­re i SHL 100 000 kro­nor och om en snitt­spe­la­re tjä­nar 150 000 loc­kar in­te det värl­dens bäs­ta hoc­key­spe­la­re till Sve­ri­ge.

”Ska in­te upp­fat­tas som gnäll”

Lek­sand di­rekt­kva­la­de sig upp till SHL 2016 för att ett år se­na­re åka ur på sam­ma sätt. Nu för­be­re­der man sig för ett snabbt avan­ce­mang till­ba­ka till högs­ta se­ri­en.

Trots att dala­klub­ben tving­ats hal­ve­ra spelar­bud­ge­ten, från 30 till runt 15 mil­jo­ner, har man än­då lyc­kats be­hål­la sto­ra de­lar av den trupp man vil­le ha kvar. Och med den spelar­bud­ge­ten lig­ger Lek­sand klart högst i li­gan.

– Vi tyc­ker än­då att vi har ett jäm­bör­digt lag med det vi ha­de för­ra sä­song­en, sä­ger Mi­kael Karl­berg, sports­ligt an­sva­rig i klub­ben. En stor an­led­ning till att Lek­sand lyc­kas ha en med all­svens­ka mått väl­digt hög spelar­bud­get är de sex, sju mil­jo­ner de fick i fall­skärm när de åk­te ur SHL.

Karl­berg är över­ty­gad om att det nya tv-av­ta­let får kon­se­kven­ser när det trä­der i kraft från och med näs­ta sä­song.

– Peng­ar­na styr trots allt jät­te­myc­ket vad man kan sät­ta på isen. Det är stor skill­nad r­edan nu och den kom­mer ba­ra att öka. Förs­ta året (2018/2019) kanske det in­te blir så mar­kant men på sikt blir det svå­ra­re och svå­ra­re. Käns­lan är att SHL skju­ter sig själ­va ­li­te i fo­ten, och det ska in­te upp­fat­tas som nå­got gnäll, för det tyck­te vi re­dan för­ra sä­song­en då vi själ­va till­hör­de i SHL.

På vil­ket sätt?

– Väl­digt många spe­la­re kom­mer från just All­svens­kan, men man ser li­te för myc­ket till ba­ra SHL. Tit­tar du på Hoc­key­all­svens­kan och Hoc­key­et­tan är det in­te många klub­bar som mår bra. Vi pra­tar kanske om en hand­full klub­bar i All­svens­kan. Det gör det gi­vet­vis ba­ra svå­ra­re och svå­ra­re att pro­du­ce­ra spe­la­re upp­åt i sy­ste­met.

Mi­chael Sund­löv och Mi­kael Karl­berg har

”DET ÄR EN DRÖM SOM LIV­NÄR HE­LA VÅR VERK­SAM­HET – MED EN HELT STÄNGD DÖRR HA­DE DET VA­RIT HELT OMÖJ­LIGT MED FI­NAN­SIE­RING­EN”

en hel del ge­men­samt. De är sports­ligt an­sva­ri­ga i an­ri­ka klub­bar på mind­re or­ter med sto­ra, mo­der­na are­nor och SHL-am­bi­tio­ner.

I klar­text: de är i klub­bar som på sikt måste­va­ra i SHL för att kun­na bä­ra sin för­hål­lan­de­vis sto­ra ko­stym.

Och även för att ha en chans att be­hål­la ­si­na eg­na ta­lang­er fost­ra­de i klub­bar­nas hoc­key­gym­na­si­um.

Mi­kael Karl­bergs svar på frå­gan om hur vik­tigt det är att Lek­sand går upp i SHL till kom­man­de sä­song:

– Vi gör ett jät­te­all­var­ligt för­sök, det är ­ing­et snack om det. Men vi tän­ker in­te på n­ågot sätt även­ty­ra för­e­ning­en. Vid ti­di­ga­re för­sök har vi gått otro­ligt myc­ket back var­je år. Nu mår Lek­sand bra, vi skö­ter för­e­ning­e­noch gre­jar den här bud­ge­ten. Hur länge har ni möj­lig­het att hål­la den här ni­vån på spelar­bud­ge­ten om ni blir kvar i Hoc­key­all­svens­kan?

– Det vet jag fak­tiskt in­te. Jag tror nog att vi gre­jar det nå­gon sä­song till. Vi har än­då 16 kil­lar i trup­pen som kom­mit fram via vårt e­get hoc­key­gym­na­si­um. Vi har byggt på sikt och hop­pas få be­talt för det.

”Byg­ger hell­re bra än fort”

Att det är vik­tigt för Mo­do att, åt­minsto­ne in­om nå­got år, va­ra till­ba­ka i SHL hym­lar i­nte Mi­chael Sund­löv med:

– Det hand­lar in­te ba­ra om klub­ben och sta­den det hand­lar ock­så om att vi ska ha möj­lig­he­ten att kun­na be­hål­la al­la vå­ra u­ng­do­mar som är på väg upp. De eko­no­mis­ka skill­na­der­na blir än­nu myc­ket stör­re från och med näs­ta s­äsong. Gör det att ni mås­te skyn­da på ar­be­tet med att byg­ga ett lag för SHL?

– Ser man det ut­i­från peng­ar­na blir det s­vå­ra­re och svå­ra­re. Men jag sä­ger det igen: jag vägrar tro att vi in­te ska kun­na få ihop det. Nå­got lag kom­mer att lig­ga i bot­ten av SHL även i framtiden. De ska stäl­las mot ett topp­lag från All­svens­kan med en po­si­tiv trend sam­ti­digt som SHL-la­get har haft en tuff s­äsong, för­lo­rat många mat­cher och kanske spe­lat då­ligt. Jag byg­ger hell­re bra än fort. Att vi har en kon­ti­nu­i­tet och en grund är en f­ör­ut­sätt­ning. Vil­ka skill­na­der märker du på all­svens­ka Mo­do och SHL-klub­ben Karls­kro­na där du job­bat de se­nas­te åren?

– Som för­e­ning är Mo­do SHL-mäs­sig, även om vi har tving­ats sä­ga upp per­so­nal. Fa­ci­li­te­ter­na och myc­ket an­nat är SHL-mäs­si­ga. Det är in­te så att jag var­je dag går och tän­ker på skill­na­der­na mel­lan att va­ra i All­svens­kan kont­ra SHL. Se­dan skil­jer det gi­vet­vis en del rent sports­ligt. Även om jag tyc­ker vi har jät­te­bra lag och spe­la­re vo­re det kons­tigt om kva­li­te­ten är den­sam­ma som i SHL. Över tid kla­rar vi in­te av att spe­la jämnt med lag som Lu­leå och Skellefteå. Där har vi att job­ba med för att kun­na va­ra med och slåss i mars/april, sä­ger Sund­löv.

”Det finns kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er”

En an­nan fak­tor som i framtiden kan för­svå­ra möj­lig­he­ten att gå upp är det av­tal som

gör det möj­ligt för SHL-klub­bar­na att ploc­ka spe­la­re från Hoc­key­all­svens­kan. Som det är i dags­lä­get kan SHL-klub­bar­na fram till den 15 ju­li, mot en er­sätt­ning på 250 000–350 000 kro­nor, fritt ploc­ka spe­la­re från All­svens­kan. Er­sätt­ningsni­vån gäl­ler bå­de spe­la­re med och ut­an kon­trakt.

Även un­der and­ra hal­van av ju­li finns ­möj­lig­he­ten att häm­ta spe­la­re, men då sti­ger ­er­sätt­ning­en med 300 000 kro­nor till. Det nu­va­ran­de av­ta­let har pre­cis gått ut och ­un­der sä­song­en ska ett nytt för­hand­las fram.

– Jag hop­pas in­ner­ligt att av­ta­let för­änd­ras. Nu när man är i All­svens­kan ser man en helt an­nan si­da av det. För All­svens­kan i stort och för de en­skil­da la­gen i syn­ner­het är det helt omöj­ligt om man blir av med någ­ra kva­li­fi­ce­ra­de spe­la­re i mit­ten av ju­li. Det fun­kar i­nte, sä­ger Sund­löv. Mi­kael Karl­berg är än mer kri­tisk: – Att SHL-klub­bar­na kan ploc­ka spe­la­re från oss li­te hur som helst är helt ga­let. Och jag me­nar, de 300 000 kro­nor som man får täc­ker i vis­sa fall knappt de ut­gif­ter vi har haft för en spe­la­re mel­lan maj till ju­li.

Satt du och var re­jält oro­lig i ju­li?

– Ja, ab­so­lut. Di­rekt ef­ter att Skellefteå tap­pat Se­basti­an Aho ha­de jag ett mis­sat sam­tal från de­ras sport­chef Mi­kael Lindgren. Min förs­ta tan­ke var att nu tän­ker de ploc­ka till­ba­ka Fred­rik Lindgren, som är tänkt att va­ra vår klip­pa på back­si­dan. Nu var det en helt an­nan grej ”Mic­ke” ha­de sökt mig om, men från bör­jan vil­le jag knappt ringa till­ba­ka …

Så för mel­lan 250 000–650 000 kro­nor (­be­ro­en­de på tid­punkt) kan en SHL-klubb kö­pa loss en topp­spe­la­re i All­svens­kan så sent som då la­gen ska gå på is. I prak­ti­ken kan någ­ra SHL-klub­bar till­sam­mans kö­pa loss de bäs­ta spe­lar­na i ett all­svenskt lag man ser som ett hot.

– Det går ju en del kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er om det där: att någ­ra SHL-lag kan be­stäm­ma sig för att kö­pa varsin spe­la­re från ett all­svenskt lag som ser för starkt ut. Nu tror jag in­te att det hän­der, men att ris­ken för att bli sön­der­köpt in­för sä­songs­start finns är il­la nog, s­äger Mi­chael Sund­löv.

”Kom­mer fort­sät­ta klan­ta sig”

För drygt ett år se­dan ho­ta­des Bik Karlsko­ga att kas­tas ut från Hoc­key­all­svens­kan. Or­sa­ken va­ra att man in­te nåd­de den und­re grän­sen för eget ka­pi­tal.

Nio må­na­der se­na­re kval­spe­la­de klub­ben mot Rög­le där en SHL-plats låg i pot­ten.

– Med tan­ke på hur det såg ut var det in­te di­rekt rim­ligt att vi skul­le ta oss till ett di­rekt­kval mot Rög­le, sä­ger klubb­che­fen Torsten Yng­ve­son. – Det är så sjukt häf­tigt att vi kan va­ra med där. En dröm som vi liv­när he­la vår verk­sam­het på och en för­ut­sätt­ning för att vå­ra part­ners ska skic­ka in peng­ar. Med en helt stängd dörr ha­de det va­rit helt omöj­ligt med fi­nan­sie­ring­en.

Den vik­ti­gas­te målsättningen fram­ö­ver för Bik Karlsko­ga är att på sikt byg­ga upp ett stör­re eget ka­pi­tal. En för­ut­sätt­ning för att i framtiden över hu­vud ta­get ha ett ­ex­istens­be­rät­ti­gan­de som elit­klubb. De nya di­rek­ti­ven från Ishoc­key­för­bun­det sä­ger att år 2022 ska en SHL-klubb ha tio mil­jo­ner i eget ka­pi­tal och en all­svensk klubb fy­ra m­il­jo­ner.

Sports­ligt är målsättningen att för­sö­ka nå kval­spel igen och Bik gör det med en spelar­bud­get på runt åt­ta mil­jo­ner kro­nor.

I ett even­tu­ellt di­rekt­kval kan man stäl­las mot en SHL-klubb med en spelar­bud­get på när­ma­re 40 mil­jo­ner. Men det är ing­et som di­rekt be­kym­rar klubb­che­fen Torsten Y­ng­ve­son:

– Eko­no­min spe­lar in­te så jäk­la stor roll när det kom­mer till en match­se­rie mot ett SHLlag. Visst är det en hel del oros­moln för oss och and­ra all­svens­ka lag när man ser hur SHL-klub­bar­na kan stär­ka sin eko­no­mi och bred­da si­na trup­per men från vårt per­spek­tiv in­ne­bär det in­te att vi stres­sar på nå­got. Det har va­rit en jäk­la mas­sa snack om att det ska bli svå­ra­re och svå­ra­re att gå upp. Vi har in­te känt det så. Och vi har sett att det har bytts ut ett lag var­je år. Du tror in­te att det blir svå­ra­re nu när den eko­no­mis­ka skill­na­den blir än­nu stör­re?

– Nej. Jag tror SHL-la­gen kom­mer fort­sät­ta att klan­ta sig och spen­de­ra peng­ar på allt möj­ligt onö­digt. Det kom­mer in­te att fin­nas så många fler bra spe­la­re ut­an det är ba­ra s­am­ma spe­la­re som får mer be­talt.

Stor psy­kisk press

Av­slut­nings­vis åter­vän­der vi till det här med sy­ste­met för upp­flytt­ning.

När de så kal­la­de di­rekt­kva­len er­satt den hyl­la­de Kval­se­ri­en var det många som var kri­tis­ka och me­na­de på att det skul­le ta död på spän­ning­en och för­svå­ra möj­lig­he­ten att gå upp.

Ef­ter de två förs­ta åren kan den nya mo­del­len mer lik­nas vid en suc­cé. Bå­de sports­ligt och in­tres­se­mäs­sigt.

– Jag gil­lar det här upp­läg­get bätt­re, det blir mer ut­slags­gi­van­de och mer sports­ligt rätt­vist, sä­ger Mi­kael Karl­berg som va­rit med om att bå­de gå upp och åka ur. Han fort­sät­ter: – Frå­gar du mig tyc­ker jag di­rekt­kva­let är mer in­tres­sant än SM-slut­spe­let och jag tror di­rekt­kva­len tar en hel del publik och me­di­e­in­tres­se av SHL. Det är så myc­ket som står på spel. Att för­lo­ra en se­mi­fi­nal är in­te he­la värl­den. Här är det jobb som står på spel för bå­de spe­la­re och öv­rig per­so­nal. Det är ­fak­tiskt li­te häf­tigt. Son­ny Lund­wall får sista or­det: – När de eko­no­mis­ka skill­na­der­na ökar ­yt­ter­li­ga­re har SHL-la­gen sam­ti­digt än­nu mer att för­lo­ra. Den psy­kis­ka pres­sen i kval­spel för la­get som kom­mer upp­i­från är stor re­dan nu och det lär in­te bli lug­na­re de k­om­man­de åren.

Foto: BILD­BY­RÅN, THINK­STOCK

Ef­ter att ha har­vat i läg­re di­vi­sio­ner i näs­tan två de­cen­ni­er tog sig Skellefteå upp 2006. Nu är de en makt­fak­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.