SKRÄLLARNAS EPOK ÄR HÄR

BJUR­MAN: 10-ta­let går mot sitt slut och näs­tan vad fan­ken som helst kan ske i NHL nu för ti­den

Hockeybibeln - - NEWS -

NEW YORK. Pre­cis all­ting kan hän­da.

Det lär­de vi oss om in­te an­nat när en sam­ling mis­san­pas­sa­de rid­da­re som ing­en an­nan vil­le ha gick till ­fi­nal i vå­ras – mot al­la odds.

Just där­för ru­sar pul­sen när des­sa hjäl­tar och de­ras kol­le­gor i de ­övri­ga 30 NHL-le­gi­o­ner­na nu snö­rar på sig skrid­skor­na igen.

Ja, där­för – och för att det kom­mer spe­las blän­dan­de hoc­key i Con­cor­de-has­tig­het, för att nya stjär­nor lär kläc­kas på lö­pan­de band, för att fler än nå­gon­sin ser ut att kun­na ­vin­na Stan­ley Cup, för att det ga­ran­te­rat blir så sa­tans dra­ma­tiskt och spän­nan­de och för att, tja, det finns ju ing­et bätt­re än att se värl­dens bäs­ta spe­la­re gå i clinch kväll ef­ter kväll ­ef­ter kväll i åt­ta må­na­der.

Rid­dar­na to­talt ut­räk­na­de i fjol

Ni minns hur det lät för ett år se­dan. Då var så­na som jag bomb­säk­ra på att ex­pan­sions­la­get Ve­gas Gol­den Knights skul­le kom­ma tok­sist i ta­bel­len – och att även New Jer­sey De­vils och Co­lo­ra­do Ava­lan­che var täm­li­gen chans­lö­sa. Och visst ha­de fönst­ret slut­li­gen stängts för Washing­ton Ca­pi­tals, det råd­de det ing­en tve­kan om.

Sam­ti­digt skul­le så­da­na som Ed­mon­ton Oi­lers, Cal­ga­ry Fla­mes, Dal­las Stars och St Lou­is Blues själv­klart va­ra med och ut­ma­na. Vad hän­de? Knights vann svin­tuf­fa Pa­ci­fic-di­vi­sio­nen och gick helt choc­kar­tat till fi­nal, Ca­pi­tals blev Stan­ley Cup-mäs­ta­re och så­väl De­vils som Ava­lan­che för­gyll­de vå­ren för si­na fans med fi­na playoff-fram­trä­dan­den.

Oi­lers, Fla­mes, Stars och Blues där­e­mot, de ham­na­de till sist un­der strec­ket och var egent­li­gen in­te när­ma­re ti­teln än Green­vil­le Swamp Rab­bits – som spe­lar i East Co­ast Hoc­key Le­a­gue.

Häp­nads­väc­kan­de – men ock­så en un­der­bar er­in­ran om att näs­tan vad fan­ken som helst nu­mer kan hän­da i värl­dens bäs­ta hoc­key­li­ga. För all del, ovän­ta­de sce­na­ri­er har rul­lats upp in­för vå­ra ögon förr, men det känns som att för­ut­sätt­ning­ar­na för skräl­lar och bom­ber ald­rig va­rit mer gynn­sam­ma än nu, i slu­tet av 2010-ta­let. Det be­ror såklart på att li­gan är så ex­tremt jämn och skill­na­den mel­lan de bäs­ta och de sämsta så li­ten; ja, myc­ket, myc­ket mind­re än vi på ut­si­dan fö­re­stäl­ler oss. His­nan­de, tyc­ker jag. För det be­ty­der ju att även nå­got av la­gen de fles­ta dömt ut på för­hand i år – till ex­em­pel Detro­it, Montre­al, Van­cou­ver, Ot­ta­wa (nå­ja, någ­ra grän­ser finns det kanske än­då ...) och Ari­zo­na – för­mod­li­gen ska­kar om oss med en helt otip­pad for­ce­ring djupt in i den kom­man­de vå­rens playoff-dra­ma.

Ex­akt vil­ket är li­te över­ma­ga att för­sö­ka gis­sa, en över­rask­ning är ju ing­en över­rask­ning om den går att för­ut­se, men jag har en käns­la av att unga, hung­ri­ga Ari­zo­na kan ha en rung­an­de knock­out på lut.

Sam­ti­digt är det träng­re än nå­gon­sin om ut­rym­met i det för­mo­da­de elit­skik­tet, där ka­non­la­gen med tyd­li­gast mäs­ter­skaps­skep­nad dväl­jes.

Re­kord i an­tal ti­telut­ma­na­re

Som ka­na­den­sis­ka The Hoc­key News slog fast i en bras­kan­de ru­brik på om­sla­get till ­sista num­ret fö­re grundse­ri­estar­ten: ”It’sgon­na­be­e­pic!We’ve­ne­ver­seen afi­el­dofcon­ten­der­s­li­ket­his­be­fo­re!”

Så sant. De verk­li­ga ut­ma­nar­na – de som är ­bygg­da för mäs­ter­skap och fö­re­fal­ler re­do att ­skör­da de ljuv­li­gas­te fruk­ter en hoc­key­spe­la­re över hu­vud ta­get kan dröm­ma om – bru­kar va­ra tre, möj­li­gen fy­ra styc­ken.

Den här gång­en ser Tam­pa Bay Light­ning, To­ron­to Map­le Le­afs, Boston Bru­ins, Pitts­burgh Pen­gu­ins, Washing­ton Ca­pi­tals, Nashvil­le Pre­da­tors, Winni­peg Jets, San Jo­se Sharks, Ve­gas Gol­den Knights och med li­te god vil­ja även Dal­las Stars och St Lou­is Blues al­la ut som fa­vo­ri­ter­na bru­kar se ut.

Jag är helt sä­ker: Samt­li­ga el­va skul­le ha vun­nit om in­te lätt så i al­la fall klart så sent som 2016. (Ja, det gäl­ler även Pitts­burgh, den här upp­la­gan skul­le sla­git den som vann då!)

Jag får mjukost i knä­vec­ken ba­ra jag ­tän­ker på vil­ka fältslag des­sa gi­gan­ter kom­mer att ut­käm­pa. Ha­ja re­tu­rer­na mel­lan ­Nashvil­le och Winni­peg ... Jös­ses, ta hit li­te syr­gas!

Sä­song­en blir spän­nan­de ock­så ur strikt svenskt per­spek­tiv – men ock­så an­norlun­da, ef­tersom vi be­fin­ner oss i en re­gel­rätt ge­ne­ra­tions­väx­ling. För förs­ta gång­en på två ­de­cen­ni­er av­görs ju NHL ut­an att ny­pen­sio­ne­ra­de iko­ner­na Hen­rik Zet­ter­berg och ­Da­ni­el och Hen­rik Se­din del­tar i val­sen. Led­samt, det. De kom­mer att sak­nas svårt, bå­de som hoc­key­spe­la­re och män­ni­skor. Men i gen­gäld kli­ver nya blå­gu­la för­må­gor in i hand­ling­en och någ­ra av dem – med Eli­as Pet­ters­son och Rasmus Dah­lin i förs­ta le­det – är ­så­da­na ki­oskvältar­ta­lang­er att den blå­gu­la glan­sen i li­gan får ses som säk­rad, i år så­väl som de kom­man­de de­cen­ni­er­na.

Nu är det ­me­ning­en att jag ska ut­ta­la mig om hur allti­hop slu­tar ock­så, men det är ju som van­ligt – ba­ra än­nu mer, ef­tersom kon­kur­ren­sen i år som sagt sak­nar mot­styc­ke: Jag kän­ner mig in­te det mins­ta sä­ker på nå­got an­nat än att det kom­mer spe­las fruk­tans­värt bra hoc­key i obe­grip­ligt hög fart och att eu­fo­rin kom­mer att for­sa som en norr­ländsk vår­flod ge­nom blodom­lop­pet när de släp­per puc­ken i de sto­ra mat­cher­na.

”Sak­nar mot­styc­ke”

Om jag än­då tving­as tip­pa sä­ger jag att Nashvil­le slår Tam­pa i en oför­glöm­lig fi­nal över sju mat­cher och det är egent­li­gen ur­bo­ta­dumt.

På det be­röm­da pap­pe­ret är de, i al­la fall i mi­na gam­la ögon, kom­plet­ta och s ka nå­gon gång un­der på­gåen­de stor­het­se­pok lyc­kas ­full­bor­da hoc­keyns gyl­le­ne pil­grims­re­sa, men två så­da­na lå­goddsa­re går ­näs­tan ald­rig till fi­nal på sam­ma gång. I syn­ner­het in­te i en era när – hur sa vi? – pre­cis vad som helst kan hän­da ...

Fo­to: TT, GETTY IMAGES

SVÅRSPÅTT Erik Karls­son, Pa­trik Lai­ne, Ca­rey Price och Alex Ovetjkin spe­lar i ett NHL som är öpp­na­re, ovis­sa­re och ro­li­ga­re än nå­gon­sin, skri­ver Sport­bla­dets Per Bjur­man.Black­be­ard Karls­son och Long John Hed­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.