NESTORN

”Jag är frä­scha­re än på länge”

Hockeybibeln - - NEWS - Per Bjur­man

NEW YORK. Med brö­der­na Se­din och Hen­rik Zet­ter­berg på pen­sio­nä­rer­nas park­bänk över­tar Niklas Kron­wall rol­len som den blå­gu­la NHL-floc­kens nes­tor.

Han är nu den ak­ti­ve svensk som va­rit all­ra längst i värl­dens bäs­ta li­ga.

Men den 37-åri­ge back­bjäs­sen i Detro­it kän­ner sig in­te sär­de­les gam­mal för det.

– Jag har haft en bra som­mar och kun­nat trä­na or­dent­ligt, så krop­pen känns pig­ga­re än på ett bra tag. För­hopp­nings­vis kan jag gö­ra li­te nyt­ta på isen.

Det var sä­song­en 2003-2004 Niklas Kron­wall de­bu­te­ra­de för Detro­it Red Wings.

NHL:s svensk­ko­lo­ni rym­de på den ti­den ex­akt 50 spe­la­re och an­för­des av stjär­nor som Pe­ter Fors­berg, Mats Sun­din, Nick­las Lid­ström, Tom­my Sa­lo, Mar­kus Näslund, Andre­as Dac­kell, Ken­ny Jöns­son och Mar­cus Rag­nars­son.

Nu, fem­ton år se­na­re, är 49 av dem hoc­key­pen­sio­nä­rer. Ba­ra ”Kron­ner” spe­lar kvar. Hen­rik Zet­ter­berg och Da­ni­el och Hen­rik Se­din var de sista från den kul­len att snö­ra av sig skrid­skor­na och de gjor­de de ef­ter för­ra ­sä­song­en .

En märk­lig käns­la, mån­ne?

– Nä, jag vet in­te. Jag tän­ker in­te på det. Det är ba­ra du som he­la ti­den på­min­ner mig om att jag är gam­mal, skroc­kar num­mer 55 på telefon från Detro­it.

– Det är ju li­ka här i Red Wings. ­Ing­en an­nan som spe­la­de när jag kom hit är kvar. Men jag tän­ker in­te spe­ci­ellt myc­ket på det hel­ler. Det är ju ba­ra ­na­tur­ligt, folk kom­mer och går.

Pat­ri­ar­ken i The Class of 2018 kän­ner sig ra­ka mot­sat­sen till ål­der­sti­gen, vi­sar det sig. Ef­ter någ­ra år år då han häm­mats av ef­ter­hängs­na ska­dor, in­te minst i knä­na, går Niklas in i sin fem­ton­de NHL-sä­song med ny svikt i ste­get.

– Jag har haft –

– Jag har haft en bra som­mar och kun­nat trä­na rik­tigt, in­te ba­ra re­ha­bi­li­te­rat ska­da. Jag la om trä­ning­en helt re­dan för­ra som­ma­ren och nu kun­de jag kö­ra för fullt. Så krop­pen känns frä­scha­re än den gjort på väl­digt länge. För­hopp­nings­vis ska jag kun­na gö­ra li­te nyt­ta på isen, be­rät­tar han.

”Tomt ut­an Zä­ta”

Till skill­nad från om­värl­den – ja, sto­ra de­lar av den i al­la fall – tror Kron­wall att det kan bli en spän­nan­de sä­song för ne­der­lagstip­pa­de Red Wings som lag ock­så.

– Jag för­står var­för ni som tyc­ker sa­ker i me­dia tip­par som ni gör, det är ju ert jobb att ha åsik­ter och för­sö­ka gis­sa hur det går och det har ju va­rit som det va­rit någ­ra år. Men i grup­pen tror vi fort­fa­ran­de på det vi gör och har höga krav på varand­ra, me­nar han.

– Vi har haft en bra camp. De unga, duk­ti­ga kil­lar­na vi haft i trup­pen ser väl­digt hung­ri­ga ut och dess­utom tryc­ker nya kids på bak­i­från. Det har sak­nats de se­nas­te åren, den kon­kur­ren­sen om

­plat­ser­na, och det tror jag är ­väl­digt nyt­tigt för oss. En blot­ta går dock in­te att kom­ma runt.

Hen­rik Zet­ter­berg läm­na­de ett enormt tom­rum ef­ter sig när han på grund av sin kvad­da­de rygg tving­a­des ge upp kar­riä­ren un­der sen­som­ma­ren.

– Ja, suc­kar ”Zä­tas” mång­å­ri­ge vän från Jär­fäl­la, det är tungt på så många sätt. Det har känts otro­ligt kons­tigt och tomt att han in­te va­rit med på trä­ningscam­pen.

– Han har va­rit vår bäs­ta spe­la­re i så många år, fast han haft så­na ­pro­blem med ryg­gen och det är helt otro­ligt, men in­te ba­ra det. Han har va­rit la­gets sto­ra le­dar­ge­stalt och central­punkt i om­kläd­nings­rum­met och på re­sor och all­ting. Fast nu är det som det är, Vi kan in­te gö­ra så myc­ket an­nat än för­sö­ka ac­kli­ma­ti­se­ra­oss till den här si­tu­a­tio­nen och gå ­vi­da­re.

Ja, de har ju alltjämt Niklas Kron­wall – den nye nestorn.

Fo­to: TT Fo­to: STE­FAN MATTSSON

Ing­en just nu ak­tiv svensk har va­rit läng­re i NHL än NiklasKron­wall. Kron­wall in­le­der sin 15:e sä­song i Detro­it.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.