Dag­satt­tak­li­ve­tu­ti­detvil­da

Hockeybibeln - - NEWS -

Min­ne­so­ta Wild har ta­git sig till slut­spel de sex se­nas­te åren men se­dan bru­kar det ta stopp.

La­get har in­te vun­nit nå­gon slut­spels­se­rie se­dan 2015 och åk­te ut mot Winni­peg Jets i förs­ta run­dan i vå­ras.

Wild har ut­tryckt att nu räc­ker det in­te att ta sig till slut­spel — nu är det dags att bör­ja le­ve­re­ra när det väl gäl­ler ock­så. Trup­pen är till sto­ra de­lar den­sam­ma som i fjol. En stor nyc­kel den här gång­en är att ve­te­ra­ner­na, le­dar­na och nyc­kel­spe­lar­na Ry­an Su­ter och Zach Pa­ri­se hål­ler sig he­la och ­fris­ka. Su­ter ska­des sig in­nan slut­spe­let och Pa­ri­se (som mis­sa­de he­la hös­ten på grund av re­hab) gick sön­der igen un­der slut­spe­let för­ra sä­song­en, och det har in­te Wild råd med.

Sta­tisti­ken un­der grundse­ri­en i fjol vi­sa­de tyd­ligt att Wild ­vin­ner fler mat­cher med Su­ter och Pa­ri­se i upp­ställ­ning­en, jäm­fört med om en el­ler bå­da var bor­ta.

Det är dags att ta näs­ta kliv — men då mås­te ve­te­ra­ner­na hål­la sig ska­de­fria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.