VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Vla­di­mir Ta­ra­sen­ko är en av de spe­lar­na i li­gan som mat­chas hår­dast i of­fen­si­va si­tu­a­tio­ner? Sett över de fy­ra se­nas­te sä­song­er­na så har rys­sen fått star­ta 1947 by­ten i of­fen­siv zon i spel fem mot fem — och det är mest av al­la i li­gan. Han tar ock­så till­va­ra på för­tro­en­det. Sett över sam­ma tids­pe­ri­od så är Ta­ra­sen­ko den som skju­tit tred­je flest skott (1148 skott) och den som gjort näst flest mål (149 mål). Vem som gjort flest mål un­der den pe­ri­o­den? Jo, lands­man­nen Alex­an­der Ovetjkin, Washing­ton Ca­pi­tals, som dun­kat in he­la 185 puc­kar på fy­ra år. Sta­tisti­ken är allt­så tyd­lig: Ta­ra­sen­ko får mas­sor av of­fen­sivt för­tro­en­de — men nytt­jar det ock­så ge­nom att va­ra pro­duk­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.