COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

PAUL MAU­RICE har fått chan­sen att ar­be­ta i Winni­peg Jets se­dan 2013 och bå­de han och or­ga­ni­sa­tio­nen har haft tå­la­mod med al­la unga spe­la­re. I fjol ex­plo­de­ra­de det änt­li­gen — så visst har tål­mo­dig­he­ten bu­rit frukt. Mau­rice har sagt att tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion och att hål­la spe­lidén en­kel och för­stå­e­lig är två av nyck­lar­na bakom fram­gång­en. Hit­tills har myc­ket hand­lat om att ut­bil­da och ut­veck­la — och även om det ska fort­sät­ta så kom­mer fo­kus nu ock­så va­ra på att för­val­ta la­get och se till att den höga ni­vån be­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.