Li­ve­t­ef­terKarls­sonmindre­kul

Hockeybibeln - - NEWS -

Vart är Se­na­tors på väg? La­get kom näst sist i he­la li­gan i fjol och som ex­tra salt i så­ren läm­na­de stjär­nan Erik Karls­son skep­pet ba­ra vec­kor in­nan årets pre­miär. Ut­by­tet för världs­bac­ken var, ­ty­värr för Ot­ta­was del, in­te myc­ket att hänga i jul­gra­nen.

Se­na­tors står med ett lag som var uselt i fjol och blev än­nu säm­re när ”Värl­dens bäs­ta Karls­son” för­svann. Nu bör­jar li­vet ­ef­ter Erik Karls­son — och just nu känns det in­te spe­ci­ellt mun­tert. Det knor­ras ock­så på si­na håll att spe­lar­na in­te är helt nöj­da med var or­ga­ni­sa­tio­nen är på väg. Bland an­nat går ryk­ten om att of­fen­si­va nyc­kel­spe­la­ren Mark Sto­ne vill rö­ra på sig. Frå­gan in­för ­sä­song­en är be­fo­gad: hur mår Ot­ta­wa Se­na­tors egent­li­gen just nu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.