Li g h t ni n g blir fa­vo­rit i åri­ge n

Hockeybibeln - - NEWS -

Tam­pa Bay Light­ning har va­rit i kon­fe­rens­fi­nal tre av de fy­ra ­se­nas­te sä­song­er­na. Det är otro­ligt starkt med tan­ke på den sten­hår­da kon­kur­ren­sen.

I fjol var la­get ba­ra en en­da se­ger från Stan­ley Cup-fi­na­len — men föll i den sjun­de och av­gö­ran­de mat­chen mot bli­van­de ­mäs­tar­na Washing­ton Ca­pi­tals.

Ge­ne­ral ma­na­gern Ste­ve Yzer­man — som dock, till fan­sens ­be­svi­kel­se, val­de att hop­pa av GM-job­bet strax in­nan sä­song­en ­ef­tersom han vil­le till­bringa mer tid med fa­mil­jen — har åter­i­gen gjort ett strå­lan­de jobb un­der som­ma­ren.

Han har be­hål­lit he­la la­get — och skri­vit nya av­tal med Ry­an McDo­nagh, JT Mil­ler och fram­för allt Ni­ki­ta Kut­je­rov.

Light­ning ut­ma­nar om Stan­ley Cup igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.