VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Ste­ve Yzer­man har slu­tat som ge­ne­ral ma­na­ger i Tam­pa Bay Light­ning? Det var i mit­ten av sep­tem­ber som den gam­la spe­lar­le­gen­da­ren med­de­la­de att han kli­ver åt si­dan ef­ter åt­ta år på pos­ten. An­led­ning­en är att han vill till­bringa mer tid med sin fa­milj. Yzer­man har hyl­lats för sitt jobb med Light­ning där klub­ben un­der hans tid för­vand­lats till ett ab­so­lut topp­lag — och där 53-åring­en fått be­röm för si­na spe­lar­af­fä­rer och kon­trakts­skriv­ning­ar. Yzer­man för­vin­ner dock in­te från klub­ben helt och hål­let. Han kom­mer fram­ö­ver att fun­ge­ra som råd­gi­va­re till Ju­li­en Bri­seBo­is som tar över Yzer­mans jobb ef­ter att se­nas­te åren va­rit as­si­ste­ran­de GM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.