COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

BAR­RY TROTZ by­ter lag — och får en helt an­nan ut­ma­ning. Ef­ter att ha lett topp­la­get Washing­ton Ca­pi­tals till Stan­ley Cup i fjol så tar han nu över ett Is­lan­ders som mis­sat slut­spel två år i rad, som ge­nom­led ett de­fen­sivt ha­ve­ri i fjol och som dess­utom tap­pat lag­kap­te­nen och stjär­nan John Ta­vares. Det finns myc­ket att gö­ra för Trotz — men han ser fram emot att byg­ga nå­got nytt. Is­lan­ders får (änt­li­gen!) en ru­ti­ne­rad coach ef­ter att ha sat­sat på oprö­va­de kort se­nas­te åren. Is­lan­ders star­tar om — och med Trotz i bå­set an­das det op­ti­mism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.