Om­bygg­nad­på­går!

Hockeybibeln - - NEWS -

Ef­ter sju ra­ka slut­spel — och en Stan­ley Cup-fi­nal 2014 — så ­mis­sa­de New York Rang­ers slut­spe­let i fjol.

Nu gör man en hel­re­no­ve­ring och bör­jar byg­ga ett nytt lag.

Rick Nash och Ry­an McDo­nagh — två lång­va­ri­ga stjär­nor — trej­da­des bort un­der sä­song­en i fjol vil­ket blev start­skot­tet på nystar­ten på Man­hat­tan.

Coachen Alain Vig­neault fick se­dan kic­ken i vå­ras och är er­satt med Da­vid Qu­inn som coachat col­le­ge­hoc­key se­nas­te åren och som gör sin förs­ta sä­song som hu­vud­trä­na­re i NHL.

Många roo­ki­es vän­tas få chan­sen den här sä­song­en — och ska bil­da rygg­ra­den med de unga spe­lar­na som är kvar i la­get.

En sak är dock som förr — Hen­rik Lun­dqvist är alltjämt första­va­let i kas­sen. Ve­te­ra­nen har haft en nedåt­gå­en­de trend se­nas­te åren, men får va­ra kvar — och är gju­ten et­ta.

Rätt el­ler fel be­slut av Rang­ers att in­te sat­sa ungt i kas­sen ­ock­så? Det åter­står att se …

Bä­ran­de vägg?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.