COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

DA­VID QU­INN tar över ef­ter spar­ka­de Alain Vig­neult. 52-åring­en kom­mer när­mast från col­le­ge­hoc­keyn där han till­bring­at de fles­ta av si­na år — men han har ock­så en sä­song som as­si­ste­ran­de trä­na­re i Co­lo­ra­do Ava­lan­che bakom sig. Job­bet i Rang­ers blir dock det förs­ta som hu­vud­trä­na­re på den här ni­vån. Qu­inns upp­drag är en­kelt — att byg­ga ett nytt lag av unga ta­lang­er. Det blir så­le­des ing­en stor skill­nad mot col­le­ge­kar­riä­ren där det just hand­la­de om att ut­bil­da och ut­veck­la spe­la­re (Qu­inn har till ex­em­pel coachat Jack Eichel).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.