VISS­TE DU ATT …

Hockeybibeln - - NEWS -

… Bren­dan Smith ha­de en väl­digt spe­ci­ell fjol­års­sä­song? Han kom till Rang­ers vid trans­fer­stop­pet 2017 och gjor­de så gott in­tryck (fram­för allt i slut­spe­let) att han fick ett fy­ra­års­av­tal värt 17,4 mil­jo­ner dol­lar och för­vän­ta­des bli en sta­bil ve­te­ran­back i la­get i fle­ra år — men i fjol gick allt ut­för. Han kom i då­lig form till trä­nings­läg­ret, han var pe­tad i fle­ra mat­cher, sat­tes upp på wa­i­vers men ing­en an­nan klubb vil­le ha ho­nom och han skic­ka­des till AHL. Väl i AHL så ham­na­de han i ett slags­mål med en lag­kam­rat (i ren fru­stra­tion...?) vil­ket gjor­de att han mis­sa­de res­ten av sä­song­en med en bru­ten hand. Finns det en chans att Smith stud­sar till­ba­ka — el­ler har Rang­ers kas­tat peng­ar i sjön?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.