Ett en­da frå­ge­tec­ken i Ca pi tals

Hockeybibeln - - NEWS -

Ef­ter ett gäng miss­lyc­kan­den så vann Washing­ton Ca­pi­tals änt­li­gen Stan­ley Cup i fjol — och stjär­nor som Alex­an­der Ovetjkin och Nick­las Bäck­ström fick där­med skri­va in si­na namn på buck­lan för förs­ta gång­en. Men kanske in­te sista? Ca­pi­tals har med ett par un­dan­tag he­la trup­pen från i fjol in­takt och den är spräng­fylld med kom­pe­tens. Nu vet or­ga­ni­sa­tio­nen ock­så att det går att vin­na — vil­ket ger ­er­fa­ren­het och en stor hung­er att gö­ra det igen.

Den störs­ta för­änd­ring­en se­dan i fjol finns i bå­set. Bar­ry Trotz val­de att läm­na — och i stäl­let flyt­tas as­si­ste­ran­de trä­na­ren Todd Reir­den upp som hu­vud­trä­na­re. Det är förs­ta gång­en han har den rol­len i NHL. Kla­rar Reir­den av att ax­la Trotz man­tel? Det känns som Ca­pi­tals en­da frå­ge­tec­ken i jak­ten på en ny Stan­ley Cup-buck­la.

Djoos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.