HIT­TA RÄTT HUND FÖR DIG!

Fa­mil­je­kär, käns­lig el­ler även­tyr­lig? Se till att väl­ja en Jyc­ke som mat­char din egen ener­gi.

Hund - - Innehåll - Text KA­TA­RI­NA ARNSTAD ELMBLAD foto THINK­STOCK, COLOURBOX

Är du be­redd att sli­ta hund – el­ler är du en rik­tig lat­hund?

Det är de vik­ti­gas­te frå­gor­na du ska stäl­la dig om du fun­de­rar på att in­ve­ste­ra en gans­ka stor peng i en vov­ve.

– Ty­värr väl­jer många hund ef­ter ut­se­en­de, vil­ket in­te sä­ger nå­got om den pas­sar din ener­gi­ni­vå, sä­ger hund­be­te­en­de­spe­ci­a­lis­ten Alex­an­dra Orte­ga.

Hun­den är män­ni­skans bäs­ta vän. Helt en­kelt för att den får oss att må bra. När vi klap­par en ca­nis lupus fa­mi­li­a­ris sjun­ker blod­tryc­ket och lugn- och ro­hor­mo­net ox­y­to­cin ökar.

Hun­dar är vill­kors­lö­sa i sin kär­lek, och de blir all­tid li­ka gla­da när vi kom­mer hem, oav­sett om vi va­rit bor­ta i en vec­ka el­ler en tim­me.

De är in­te helt oli­ka si­na två­ben­ta fa­mil­je­med­lem­mar – de är lång­hå­ri­ga, kort­hå­ri­ga, pig­ga, tröt­ta, gla­da och en och an­nan är en ag­gres­siv typ. De finns i al­la stor­le­kar, från den mins­ta va­ri­an­ten av chi­hu­a­hua till grand da­nois.

Ef­ter att ha le­gat i topp i många år har schä­fern fått se sig

om­sprung­en av labra­dor, jämt­hund och gol­den retri­e­ver, som är omått­ligt pop­pis, in­te minst hos barn­fa­mil­jer.

Vad många in­te kän­ner till är att just den­na till sy­nes god­mo­di­ga hund ock­så kan tap­pa hu­mö­ret.

Och att in­te hel­ler den seg­li­va­de my­ten om att ”pit­bulls” är kall­blo­di­ga mör­dar­ma­ski­ner stäm­mer. Tvärtom, me­nar Alex­an­dra Orte­ga, är de värl­dens go­as­te hun­dar, rent av fa­mil­je­kä­ra – un­der för­ut­sätt­ning att de ham­nar hos rätt per­son. Fot­not: I gui­den på föl­jan­de si­dor be­dö­mer Alex­an­dra Orte­ga de oli­ka ra­ser­nas ge­ne­rel­la egen­ska­per och in­te in­di­vi­du­el­la per­son­lig­he­ter. De va­ri­e­rar li­ka myc­ket för hun­dar som män­ni­skor.

6

FOTO:ARMANDOLUNA

Alex­an­dra Orte­ga, hund­be­te­en­de­spe­ci­a­list.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.